DODJELA PROSTORA POLITIČKIM STRANKAMA U ZADRU

DODJELA PROSTORA POLITIČKIM STRANKAMA U ZADRU

19. siječnja, 2013.

Dostavljamo hrvatskoj javnosti  O  D  L  U  K  U  o načinu  korištenja poslovnih prostora dodijeljenih političkim strankama koji je donio Gradonačelnik Grada Zadra, dana 28. prosinca 2012. godine. Prema odluci gradonačelnika Grada Zadra političke stranke kojima je već dodijeljen prostor za rad bez naknade i bez javnog natječaja će biti pozivane na potpis ugovora o korištenju. Prostor im se daje na korištenje na rok od dvije godine uz naknadu od 1,00 kn/m2

Prema navedenoj odluci gradonačelnika, stranke koje su već dobile prostor samo će se pozivati na potpis, ali opet bez natječaja što nije u skladu s odredbama Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (Narodne novine 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), koji se primjenjivao do 15. studenoga 2011., odnosno Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine 125/11), prema kojima se poslovni prostori u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daju u zakup putem javnog natječaja.

Davanje poslovnih prostora na korištenje političkim strankama u gradu Zadru bez naknade, predstavlja nedopušteni način financiranja političkih stranaka.

Na neodređeno vrijeme bez naknade i natječaja poslovni prostor su dobile sljedeće političke stranke u gradu Zadru: HDZ – 217 m2, HSP – 54 m2, HNS  – 53,8 m2, HČSP – 31 m2, HRVATSKA KRŠĆANSKO DEMOKRATSKA UNIJA – 27 m2 i DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – 8 m2

Na određeno vrijeme bez naknade i natječaja poslovni prostor su dobile sljedeće političke stranke u gradu Zadru: HSLS – 67 m2, HSS – 60,71 m2, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – 46 m2 i HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – 29,22 m2.

Prema navedenoj odluci gradonačelnika, stranke koje su dobile prostor samo će se pozivati na potpis, ali opet bez natječaja što nije u skladu s odredbama Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (Narodne novine 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), koji se primjenjivao do 15. studenoga 2011., odnosno Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine 125/11), prema kojima se poslovni prostori u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daju u zakup putem javnog natječaja.

 Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samopupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/09 i 28/10, Gradonačelnik Grada Zadra, dana 28. prosinca 2012. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

o načinu  korištenja poslovnih prostora

dodijeljenih političkim strankama

Članak 1.

         Ovom Odlukom utvrđuje se način korištenja poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra, koje koriste političke stranke, kojima su poslovni prostori već dodjeljeni na korištenje za obavljanje njihove djelatnosti.

         Korištenje u smislu ove Odluke smatra se kontinuitano, svakodnevno ili periodično korištenje koje traje određeno vrijeme, uz osobitu pažnju da se isti racionalno koriste.

Članak 2.

         Prostori se daju na privremeno korištenje registriranim političkim strankama u Republici Hrvatskoj.

         Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz prethodnog stavka dokazuje se preslikom rješenja o upisu u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske.

Članak 3.

         Prostor se daje na korištenje na rok od dvije godine uz naknadu od 1,00 kn/m2 mjesečno.

Članak 4.

         Političke stranke kojima je već dodijeljen prostor za rad dužne su u roku od 15 dana od dana pozivanja na potpis ugovora o korištenju isti zaključiti sukladno odredbama ove Odluke.

         Za političke stranke koje odbiju potpisati ugovor smatrat će se da su odustale od prostora i dužne su ga predati slobodnog od osoba i stvari Gradu Zadru.

Članak 5

Istekom roka iz članka 3. ove Odluke političkoj stranci se prostor može ponovno dati na privremeno korištenje, pod uvjetom da uredno izvršava ugovorne obveze, te da dokaže i daljnju potrebu za tim prostorom.

Članak 6

         Prava i obveze sukladno ovoj Odluci utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje u formi ovršnog javnobilježničkog akta.

Članak 7.

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 372-01/12-01/114

Ur. br: 2198/01-1/4-12-2

Zadar, 28. prosinca 2012.

                                               GRADONAČELNIK

                                               Zvonimir Vrančić

Poslano

1.   Ministarstvu uprave  RH

U Zadru, 14. siječnja 2013. godine

STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA
PODRUŽNICA ZADAR T

3 komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code