PROGRAM RAZVOJA GRADA PLOČE

PROGRAM RAZVOJA GRADA PLOČE

7. svibnja, 2013.

ploce12
Blog Zdravka Srzentića

Evo došlo je vrijeme da kao prvi objavimo svoj program na kojemu želimo pridobiti naklonost birača. Program je dosta dugačak, a nije još uvijek do kraja izložen, detalji se nalaze u cjelovitoj verziji. Prihvatit ćemo dobre ideje i sugestije, pa nam se možete obratiti s prijedlozima. Znam da će neki sada prepisati neke naše ideje, ali bit ćemo zadovoljni da se one ostvare, bilo da ih ostvarimo mi, ili možda netko drugi. Važno je da se provedu u djelo.

GOSPODARSTVO
Gospodarstvo u dolini Neretve u narednom razdoblju  odvijat će se u pravcu razvoja poljoprivrede, ugostiteljstva, trgovine i prometa. Gospodarstvo samoga Grada Ploča najviše ovisi o obnovi i daljnjem razvitku lučke djelatnosti. Realno je očekivati razvoj novih industrijskih grana što će biti povezano s interesom kapitala.
Poljoprivreda je alfa i omega ovoga kraja, i zato joj treba posvetiti posebnu pažnju.
Cilj nam je objedinjavanje poljoprivrednih proizvođača putem klastera. Tako udruženi lakše će rješavati  zajedničke probleme i unapređivati poslovanje, postizat će uspjeh u svome  segmentu djelatnosti i natprosječnu konkurentnost i promociju u zemlji i inozemstvu, kao i uvjete  za proširenje tržišta , a time i povećanje izvoza. Europa je dom mnogim klasterima, a Europska unija posebno naglašava jasne stavove o važnosti klastera u gospodarskom razvitku. Zahvaljujući razvoju klastera mnoge su europske regije razvile svoje komparativne prednosti u specijaliziranim proizvodima i uslugama, pa zašto ne bismo i mi u Neretvi. U sklopu klastera može djelovati veliki broj proizvođača grožđa, vinara i poljoprivrednih proizvođača. Uz pomoć klastera radit će se na stvaranju brenda npr. Neretvanska mandarina, Neretvanska smokva, dinja i sl. Na taj način proizvođači mogu biti ujedinjeni u svom interesu za osiguranje vrste proizvodnje, količine i kvalitete uz unaprijed ugovorenu isporuku svojih proizvoda i unaprijed predvidivu minmimalnu cijenu.

Jedan štand na tržnici pretvorili bismo u poljoprivreni  info punkt, gdje bi se dobivale informacije.

Grad će poticati izgradnju malih pogona za preradu voća i povrća.

Također će se poticati zanatska zanimanja kojih u Pločama nema.
Samoodrživi razvoj Doline Neretve
Održivi razvoj uz očuvanje resursa
Smanjenje zagađenja okoliša
Očuvanje biološke raznovrsnosti
Razvoj infrastrukture
Podrška malim i srednjim poduzetnicima u razvijanju i plasmanu održivih proizvoda te širenje mogućnosti u poljoprivredi, proizvodnji te uslužnom sektoru
Gradska jamstva poduzetnicima                   

Grad pruža jamstva novim i postojećim poduzetnicima za investicije i kapitalna sredstva u skladu s definiranim kriterijima.

Grad kao pokretač gospodarstva                  

Grad pruža potpore i subvencije poduzetnicima i obrtnicima, u iznosu za koji se procijeni da će poduzetnik vratiti kroz poreze, koncesije i druge oblike punjenja proračuna u kratkom roku (1 do 3 godine).

Ubrzavanje birokracije

Grad preuzima obvezu da će njegovi službenici konačno postati servis građana.

Poticanje čiste industrije                   

Poticanje čiste industrije popustima, financijskom potporom, uspostavom partnerskih i prijateljskih odnosa. Obeshrabrivanje zagađivačke industrije obrnutim sredstvima.

Poticanje industrije s kompatibilnim ljudskim resursima                 

Poticanje industrije koja će zapošljavati profil zaposlenika kakav se nalazi na Zavodu za zapošljavanje u Pločama, ali i koja će zapošljavati profil zaposlenika koji će pristići nakon školovanja.

Stavljanje u funkciju neiskorištenih gospodarskih resursa u privatnom vlasništvu             

Kroz sustav poticaja i pritisaka omogućiti vlasnicima da iskoriste te resurse ili ih prisiliti da ih prepuste nekom drugom (po potrebi otkupiti ili posuditi).

Preuzimanje neperspektivnih vojnih objekata

Konačno raščistiti situaciju oko preuzimanja vojnih objekata, te stavljanje u funkciju bilo samostalno, bilo u partnerstvu s privatnim investitorima.

Svakako bi u nekom od tih objekata trebalo otvoriti barem poludnevni boravak za stare i nemoćne, i podržavati otvaranje obiteljskih domova, doma za, liječene ovisnike i udruge koje nude smještaj i skrb starijim i nemoćnim osobama.

Obavezno za mlade pronaći prostor za njihovo sastajanje, druženje, seminare, radionice.Također osmisliti i prostor za druženje i različite zanimljive radionice za žene.

Angažirati nekoliko mladih kao volontere i savjetnike za rad gradonačelnika i Gradskoga vijeća.

Poticanje rada na daljinu

Financijskim potporama i osiguranjem prostora i infrastrukture poticati teleworking (rad na daljinu), posljedica čega bi bilo smanjenje iseljavanja visokoobrazovanih mladih ljudi koji rade u poduzećima s mogućnošću rada na daljinu, ili bar produljeni boravak takvih ljudi u gradu.

Osposobljavanje “Komunalnog održavanja” za izvođenje manjih građevinskih radova

Unutar “Komunalnog održavanja” već postojeću stručnu ekipu po potrebi dopuniti na način da se osposobi za izvođenje manjih građevinskih radova, kojih u proračunu ima na pretek. Na taj način bi se postiglo bolje iskorištenje postojećih ljudi, s vremenom povećalo zaposlenost i novci iz proračuna ostali u Gradu.

Poduzetnički inkubator

Oformiti poduzetnički inkubator za poduzetnike početnike, osiguranjem prostora, infrastrukture, konzultantskih i administrativnih usluga. Prilagoditi cijene usluga korisnicima (npr. prva godina besplatno, druga godina 50% cijene, treća godina 100% cijene, nakon treće godine izlazak iz programa inkubatora).

Suradnja s mjesnim odborima

Gradonačelnik će osobitu važnost dati suradnji s mjesnim odborima, posebno s glavarima, jer su oni najpozvaniji da izlože probleme i prijedloge iz svojih mjesta. Praktično će gradonačelnik oformiti posebni kolegij kao savjetodavno i suradničko tijelo, koje će biti sastavljeno od svih glavara. Naravno da će posebno značenje imati glavar Ploča kao daleko najvećeg mjesnog odbora. On bi u tom dijelu bio jedan od najvažnijih suradnika gradonačelnika.

Osposobljavanje stručne ekipe za izradu programa i projekata u cilju iskorištavanja novaca iz fondova EU

Odmah ćemo intenzivno prionuti jednom od najvažnijih zadataka, a to je osposobljavanje stručne ekipe koja će biti spremna i sposobna brzo izraditi i gurati različite projekte, kojima bismo mogli sudjelovati u korištenju fondova EU. Ti projekti će nam omogućiti da pokrenemo neke važne probleme i pomake u zapošljavanju, a da ne moramo prodavati gradsku imovinu, što je dosadašnjoj garnituri na vlasti bio najvažniji izvor punjenja proračuna. Ako pokrenemo gospodarstvo i turizam prema ovom našem programu, neće biti potrebe ništa prodavati, nego ćemo te gradske vrijednosti staviti u funkciju razvoja Grada.

Korištenje PIKove zemlje

Riješiti “vrući krumpir” korištenja bivšeg PIKovog poljoprivrednog zemljišta. Mislimo da to veliko i vrijedno zemljište treba napokon koncesijama podijeliti na jednake djelove. Naprimjer svakome zainteresiranom po dva hektara, ili koliko već računica pokaže. Dosta bi bilo dosadašnjeg potpuno divljeg stanja koje su nekontrolirano neki zauzeli. Poslije te ogromne zemlje završe u najmu različitim tajkunima. Zato pozivamo posebno Kominjane, ali i druge da nas podrže, jer ćemo mi sigurno beskompromisno riješiti taj problem i prekinuti dosadašnju praksu da se sa tih zemalja neopravdano i nepošteno ubiru prihodi, a gradu, odnosno državi se ne plaća ništa.
Marina za velike jahte-suhi vez

Grad će intenzivno raditi na usklađivanju Prostornog plana, posebno na području od Srednje škole do Baćinskog doma (zasad još uvijek pod upravom MORHa), na način da se uz već predviđenu marinu kapaciteta 200 vezova predvidi izgradnja odgovarajućeg broja vezova za velike jahte na zimovanju, za šta su u nas idealni uvjeti, a u Hrvatskoj se stalno osjeća problem nedostatka takvih vezova. Problem je uglavnom iz razloga nedostatka odgovarajućeg prostora i dubine mora za veće jahte, a mi upravo imamo odlične uvjete. Na ostatku kopnenog dijela područja predvidjeti izgradnju potrebnih sadržaja za veliku marinu sa tzv. suhim vezom. Uz takav sadržaj idu mnogi prateći sadržaji na prodaji djelova, opreme za brodove, servise i održavanje brodova i motora itd, šta bi donijelo lijepi broj novih radnih mjesta u sasvim čistim poslovima. O prekrasnom izgledu takve marine ne treba niti govoriti. U tom slučaju bi u razgovorima s MORHom sasvim sigurno pružili odlične argumente za ustupanje ovih prostora Gradu, jer je potpuno sigurno da nam nitko neće dati takve prostore, pa da mi to prodajemo kao što je dosad bio običaj.

Gradska sportska lučica

U gradskoj sportskoj lučici će se povećati broj vezova do mjere koju ona realno može podnijeti postavljanjem plutajućih pontona. Na postojećoj obali će se postaviti ormarići za struju i vodu i podmorski lanac sa blokovima za sidrenje, a izbaciti sadašnje plutače, koje prave strašni nered u prostoru, a sigurnost brodica je vrlo upitna.

Gradski majstor

Uvesti unutar komunalnih službi radno mjesto npr “gradski majstor” ili nešto slično, sa zadatkom redovnog obilaska ne samo užeg središta Ploča, nego i okolnih mjesta u svrhu promptnog otklanjanja oštećenja na obalama, ulicama i svim javnim prostorima, koja su do sada trajno loše obilježje grada, uz dosta veliku opasnost za prolaznike, kao i javno iskazivanje nebrige i neorganiziranosti grada.

Rekonstrukcija ulaza na Baćinska jezera i uređenje istočne obale jezera Sladinac

Na Baćinskim jezerima rekonstruirati ulaz sa magistrale i pristupne ceste uz tunel. Izgrađeno područje uz istočnu obalu jezera Sladinac urediti na način da se uz cestu ugrade nove komunalne i energetske instalacije i u istom zahvatu izgradi i uredi pojas između ceste i jezera u obliku šetnice, a uklone mnogobrojni poluprivatni vezovi i kupališta, gdje danas vlada nered i šarenilo uz zadržavanje nekih djelova koji se mogu uklopiti u novo rješenje. Sve to urediti prema projektnoj dokumentaciji, koju treba pripremiti vodeći računa o sačuvanju što veće količine jezerske flore i faune.

Planinarsko izviđački dom na Izvidnici

Kuću na Izvidnici, nakon preuzimanja od MORHa, dati na korištenje odredu izviđača i planinarskom društvu, uz financijsku i logističku pomoć.

Prostor za mlade

Osigurati udrugama mladih, pojedincima i inicijativama prostor za realizaciju njihovih aktivnosti, npr. organizaciju koncerata, likovne radionice, sportske aktivnosti, kulturne klubove, amaterska kazališta i druge aktivnosti u skladu s interesima i programima udruga mladih.

Prostor za organizacije civilnog društva

Osigurati organizacijama civilnog društva (ekološke udruge, sportske udruge, udruge mladih i razne druge građanske asocijacije i interesne skupine) prostorije, infrastrukturu i ostale uvjete za rad, čime bi se povećao utjecaj civilnog društva u životu građana.

Dječja igrališta

Postojeća dječja igrališta urediti, zatraviti, zaštititi od pristupa životinja, izgraditi nova igrališta i u drugim mjestima osim Ploča.

Dovršetak izgradnje Pastoralnog centra-crkve u Pločama

Pomoći ćemo dovršetak izgradnje velebnog zdanja Pastoralnog centra-crkve u Pločama u skladu s mogućnostima Grada.

 

SOCIJALNA I BRANITELJSKA PITANJA

Pričuva iz socijalne pomoći

Korisnicima socijalne pomoći obvezu plaćanja pričuve podmirivat će grad.

Restoran otvorenog tipa sa subvencioniranom prehranom

Organizirati restoran otvorenog tipa, koji će imati i subvencionirane cijene za socijalno ugrožene građane, u suradnji sa ugostiteljskim odjelom srednje škole i privatnim partnerima.

Projekt resocijalizacije liječenih ovisnika

Osmisliti sustav financijske potpore, kao i kontrolne mehanizme za poslodavce koji zapošljavaju liječene ovisnike.

Dnevni boravak za stare i nemoćne osobe

Osigurati prostor i osoblje (profesionalno i volontersko) za dnevni boravak za stare i nemoćne osobe.

Starački dom

U suradnji s MORHom i po modelu javno-privatnog partnerstva osnovati starački dom, najbolje na području sadašnje vojarne.

Subvencioniranje prekvalifikacije nezaposlenih osoba

Grad sudjeluje u trošku prekvalifikacije nezaposlenih osoba, ako trenutno ili u bližoj budućnosti (1 do 3 godine) postoji stvarna potreba za takvim profilom zaposlenika.

Centar za rehabilitaciju branitelja

Braniteljima osigurati prostor za Centar za rehabilitaciju branitelja i financirati stalnu pravnu pomoć za njihove potrebe.

Poticanje udruga kao pokretača i korektiva razvoja civilnog društva

Kroz rad udruga i njihovo članstvo koje je volontersko i visokomotivirano, postići ono za što bi inače trebalo zaposliti i financirati masu potencijalno nemotiviranih pojedinaca. Primjene su moguće u svim aspektima gradskog života, najviše u sportu, kulturi, ekologiji, imidžu, gospodarstvu, itd.

TURIZAM

Turizam postaje jedna od vodećih ekonomskih grana u svijetu.  U hrvatskom turističkom okružju  dolina Neretve se ističe svojom ljepotom,  vizualno je prepoznatljiva, a već se uvriježio i naziv ¸“Zlatna dolina“ i „Hrvatska kalifornija“.  Krajnje je vrijeme da se ove izuzetne vrijednosti i valoriziraju. Zato treba svakako nastaviti borbu za realizaciju već dugo planiranog Parka prirode Delta Neretve koji bi za Neretvane bio jako veliki dobitak.

Ugostiteljstvo i turizam imaju razvojnu perspektivu na lokalitetu Baćine, a na ušću Neretve prvenstvo treba gajiti održivi eko turizam,  nikako masovni turizam. Ribolov na moru, jezeru ili rijeci, turistički izleti u vidu safarija  brodicama po neretvanskim kanalima  omogućavaju ostalima da razviju svoje ideje ujedno šireći zajedničku turističku ponudu (otvaranje raznih obrta turističkog sadržaja na raznim lokacijama, izleti, sportske aktivnosti, animacija gostiju kroz zabavne sadržaje, šetnje po obilježenim stazama, razgledavanje raznih znamenitosti i prirodnih atrakcija i sl.).

Gradnja apartmana i betonizacija obale je dovela do toga da je Jadranska obala betonizirana više u dva desetljeća Hrvatske države, nego kroz cijelu povijest.To neminovno  dovodi do  uništenja  obale, do šteta nanesenih prirodi, a  ulažu se ogromna sredstva u objekte koji su  prazni 8 do 9 mjeseci godišnje.

U prostornom planu Grada Ploča Baćinska jezera i ušće rijeke Neretve predviđeni su za najjeftiniji,ali i najprofitabilniji oblik smještajnih jedinica, a to su kampovi i gradnja tipskih kućica od botura koje bi ukomponirali u prirodni ambijent. Na Galičaku ćemo sredstvima  za  koje ćemo tražiti financiranje iz fondova sagraditi Neretvanski centar u kojemu bi mjesto našli znanstvenici, istraživači,  studenti biologije, muzej riba, knjižnica sa fondom knjiga koje se bave Neretvom i Neretvanima, mali restoran i nekoliko soba za noćenje. To bi trebao biti Svjetski Neretvanski centar!

Ono što sigurno  privlači Europske turiste je promatranje ptica, pa osiguravanjem infrastrukture za promatranje ptica  na ušće i tako  možemo  privući turiste.

Na ovaj bi način lokalno stanovništvo imalo mogućnost plasiranja svojih poljoprivrednih proizvoda.

Od fonda za zaštitu okoliša i EU tražit ćemo sredstva da sagradimo  centar za prikupljanje i reciklažu plastike prikupljene po neretvanskim poljima. Organizirati otkup otpadne plastike po kilogramu uz naknadu skupljačima, slično kao s bocama.

Strogo će se voditi računa da navedeni  objekti ne narušavaju prirodnu ravnotežu, te da budu ekološki prihvatljivi.

Baćinska jezera svakako moraju (p)ostati zaštićeno područje, na kojemu postoje svi preduvjeti za razvoj ruralnog i sportskog turizma. Lokaciju samo treba  obogatiti sportsko rekreacijskim sadržajima, dječjim vodenim kampom i ojačati ugostiteljsko uslužne djelatnosti.

Poticanje tradicijskog turizma niskog intenziteta s naglaskom na autohtone proizvode i prirodne ljepote                       

U Neretvi poticati autohtone pojate sa pripadajućom ponudom baziranom na domaćim proizvodima, lokalnim običajima i načinom života, uključivo ribolov i spravljanje specijaliteta uz uživanje u ekološki proizvedenoj hrani unutar parka prirode, što ima posebnu težinu i cijenu. U tom programu poticati i vožnje tradicionalnim plovilima kroz vodene tokove sa foto lovom na prebogate motive Neretve (foto safari).

Centraliziranjem ukupne kvalitete proizvoda i usluga na jednom mjestu povećavamo mogućnosti prodaje i promocije u svakom segmentu. Uz poljoprivredne kulture postoji široka paleta proizvoda, kao suveniri, različiti prirodni proizvodi, umjetnine, roba široke potrošnje i sl.koji bi se našli na tržnici. Nudi opcije i onima koji se ne bave direktno poljoprivrednim proizvodima, da iskoriste mogućnosti tržnice te da osmisle ideju te da ponude sadržaj više na tržnici.

Također postoji mogućnost ostalih sadržaja kao što su luna park, animacija za djecu i odrasle kao i „Festival voća“ koji prati voćarske kulture, a u sklopu istog igrokazi,predstave, koncerti i sl.

Izgradnja požarnih cesta do svih brdskih zapuštenih zaselaka – revitalizacija

Do svih starih zapuštenih sela u brdskim djelovima Grada (Staševice, Spilica-Crpala, čitave Pline, Baćine) izgraditi ceste zasada barem na razini požarnog puta, koji će doprinijeti revitalizaciji svih starih zaselaka i omogućiti stavljanje u funkciju seoskog turizma i oživljavanja maslinarstva i male poljoprivrede u mnogobrojnim zapuštenim vrtačama uz posebni naglasak na mogućnost eko proizvodnje zdrave hrane. Sve to temeljem razvojnih projekata poduprtih od EU i drugih fondova, a ne probijanja cesta napamet bez ikakve dokumentacije ili plana, čime se devastira priroda i krajolik.

Izleti sa šetnjom brdskim obnovljenim stazama, planinarenjem na odgovarajuće destinacije u našim brdima, foto lov na motive osebujne prirode i autohtone arhitekture bi mogli biti zanimljiva turistička ponuda.

Stećci i gomile

Postojeće nekropole stećaka u Gnječima, iznad Čeveljuše urediti u zajednici s arheolozima u zanimljive arheološke lokacije. Veliki broj stećaka, koji su pronađeni i pomaknuti sa svog originalnog položaja prilikom izgradnje autoceste kroz Plinu izložiti u jednom novom arheološkom parku. Do mnogobrojnih lokacija sa prastarim gomilama urediti pristupne puteve. Od svih tih starina koje svjedoče o predhistorijskoj naseljenosti našeg kraja napraviti i brendirati jednu prekrasnu turističku priču.

Turistički info punkt sa suvenirnicom

Na trajektnom pristaništu organizirati turistički info punkt sa suvenirnicom gdje bi se prodavali autohtoni suveniri, i u suradnji sa Turističkom zajednicom poticati izradu i prodaju  prepoznatljivih neretvanskih suvenira

Subvencioniranje izgradnje štandova          

Subvencionirati izradu tipskih štandova uz neretvansku prometnicu, ako bi bili izrađeni od autohtonih materijala, uz poštivanje sigurnosnih standarda uz cestu, uz dobru kontrolu kvalitete proizvoda koji se nude kupcima. Posebno naglasiti prodaju ekološki proizvedenog neretvanskog voća i povrća u Parku prirode, kao poseban oblik promocije neretvanskog kraja. Poticati prodaju u tradicionalnim neretvanskim nošnjama.

ENERGETIKA

1.

Obzirom da je održivost jedina mogućnost i uvjet za  preživljavanje, a fosilna goriva su  limitirana i onečišćavaju okoliš, pa su  štetna za ljude i prirodu, planiramo hitno osnivanje energetske zadruge  čije će sjedište biti u Pločama, a obuhvaćat će područje cijele Neretve.  Djelatnost Zadruge je posebno:

•    Proizvodnja električne energije
•    Prijenos električne energije
•    Distribucija električne energije
•    Trgovina električnom energijom
•    itd
1.    Odmah  zahtijevati  od vlade i HEPa  dislociranje planirane  trafostanice na izvornu lokaciju pokraj groblja.
EKOLOGIJA

Grad će poticati mjere zaštite zdravlja ljudi vezane uz čimbenike okoliša s potencijalno štetnim djelovanjem i podržavat će aktivnosti kojima se poboljšava kakvoća okoliša, koriste zdravi stilovi života i ohrabruje uporaba zdravih tehnologija, a provode se u svim medijima okoliša koji s čovjekom dolaze u dodir – voda, namirnice, zrak, tlo itd.

•    •Park prirode Delta Neretve
•    •Dati punu potporu proglašenju Parka prirode Delta Neretve i angažirati se na instaliranju Uprave parke prirode u Pločama. Uprava parka prirode donosi mnoge prednosti, a predviđa se i tridesetak radnih mjesta, dok u kasnijim godinama, prema iskustvima sadašnjih parkova prirode taj broj poraste i do stotinu radnika. Uostalom na području našega grada se nalaze najveća i ekološki  najvrjednija područja Parka prirode.
•    •Potrebno je raditi na edukaciji stanovništva o tome što Park prirode donosi dobro, i koje promjene u našem ponašanju trebamo provesti, pa će se na taj način izbjeći negativne (pogrešne) konotacije već proširene u Neretvi.
•    •Sanacija divljih odlagališta otpada             
•    •Sanirati sva divlja odlagališta i uspostaviti službu nadzora, te rješavati novonastala odlagališta odmah.
             Uređenje ukrasnih zelenih površina             
•    •Uz pomoć zainteresiranih udruga i gradskih poduzeća urediti zelene površine oko zgrada, na prilaznim cestama, na izletištima i u prigradskim naseljima s ciljem predstavljanja Ploča kao zelenog/ekološkog grada. Grad bi financirao materijal (sadnice), posudio opremu, itd. a volonteri bi odradili stvarni posao.
•    •Kontejneri za razdvajanje otpada               
•    •Nabaviti i distribuirati kontejnere za odvajanje otpada, te edukacijom razvijati svijest građana o važnosti odvajanja i reciklaže otpada.
•    •Dovesti tekuću vodu na gradsko groblje
•    •Na području poluotoka Milosavac urediti park šumu s trim stazom na način da se potkreše postojeća makija i pusti da raste u vis uz povremeno oblikovanje. Trim staza bi bila opremljena svim potrebnim elementima, s postavljenim odmorištima i klupama, te u dogledno vrijeme i parkovskom rasvjetom.
•    •Sustavno praćenje kvalitete vode u Baćinskim jezerima (i u moru)                      
•    •Instalirati uređaje za mjerenje kvalitete vode na Baćinskim jezerima, te redovno izvještavati javnost o rezultatima mjerenja.
Inzistirati na redovitom ispitivanju i objavi rezultata mjerenja kakvoće mora na gradskoj plaži, jer će eventualni negativni rezultati natjerati odgovorne na hitno rješavanje pitanja zagađenja. Nova gradska vlast će isti čas poduzeti mjere na rješavanju ovog problema. Cilj je dobiti more kao na razglednici sa motivom plaže iz 1965. godine:

•    Rješavanje zagađenja fekalnim vodama na gradskoj plaži
S relativno malim ulaganjima rekonstruirati kanalizacijski sustav i ispust u more iza škole, posljedica čega bi bilo trenutno smanjenje zagađenja mora, koje bi nakon kratkog vremena bilo pogodno za kupanje. Na gradskoj plaži riješiti potrebnu infrastrukturu, uz mogućnost davanja plaže u koncesiju za pružanje ugostiteljskih usluga i održavanja čistoće plaže. Rekonstruirati stepenište do gradske plaže.
•    •Saniranje azbestnog otpada
•    •Saniranje kompletnog azbestnog otpada sa našeg područja i deponije Lovornik, te izmještanje kazete za opasne otpade.
•    •Izmicanje kontejnera s glavnih ulica
•    •Pomaknuti kontejnere za smeće s glavnih ulica, a gdje nije moguće “zamaskirati” ih (izgraditi spremišta za kontejnere koja će biti okrenuta od glavnih ulica), ili ih zaštititi PVC tipskim elementima.
Kanalizacija

Posebnu brigu poduzeti na temeljitom rješavanju problema kanalizacijskog sustava na području čitavog Grada i napokon izraditi potrebne projekte i programe kojima je moguće postići financiranje ovog velikog zahvata iz EU fondova, po uzoru na Opuzen.

SPORT

U području sporta planira se povratak u Grad vodenih-morskih sportova, koji su dugogodišnjom krajnjom nebrigom praktično uklonjeni iz jednog grada na moru. Tako će u sklopu višegodišnjeg programa biti realiziran Dom sportova na moru na predviđenoj lokaciji kod hotela. U njemu će se udomiti sportovi kao jedrenje, veslanje, vaterpolo, ronjenje, sportsko-ribolovni klub. Samostalno ili kroz sustav koncesija urediti plažu na ušću Neretve, ograditi prostor za kupače bovama, a izvan prostora za kupače dozvoliti bavljenje sportovima na vodi kitesurfing i  jedrenje na dasci i sl.

U financiranju sportskih djelatnosti na području Grada će se napokon uvesti red na način da će podršku i priliku dobiti i djeca koja se žele baviti korisnim i jeftinim sportovima na što više amaterskoj bazi (kao npr. Ragbi sport, koji se opet vratio u Ploče i ima sjajnu budućnost), a nešto manje elitni i poluprofesionalni sportovi, sa najvažnijim kriterijem da se što više djece i odraslih bavi njima zanimljivim i nama financijski primjerenim sportovima.

Zaključak:
Kako sve planirano realizirati?
Sredstvima iz državnih i EU fondova

Iz proračuna Grada Ploče

Privatnim kapitalom

Kreditiranjem banaka

Ana,Stipo i Zdravko
Preuzeto sa http://www.srza.bloger.index.hr/  T

1 Comment so far

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code