OČEKUJEMO DA DORH TEMELJITO ISTRAŽI ZAŠTO JE DIONICA BADELA 1862 D.D. S 300 PALA NA 10 KUNA

OČEKUJEMO DA DORH TEMELJITO ISTRAŽI ZAŠTO JE DIONICA BADELA 1862 D.D. S 300 PALA NA 10 KUNA

27. prosinca, 2016.

 

 

Mali dioničari ostali su zgroženi odlukom Cerp-a jer je taj plan napravljen 2013. za vrijeme uprave-generalnog direktora Srđana Oreba. Današnja uprava-generalni direktor Ivo Markotić koji je u Badelu 1862 d.d. od 2013.,nakon tri godine prvi puta je ove godine dobio razrješnicu za poslovnu 2015, donio je niz štetnih odluka glede čega smo očekivali da će biti smijenjen i podnijeli smo protiv njega kaznenu prijavu. Nažalost, on nakon svega provodi novo restrukturiranje. Po njegovom prijedlogu, koji je prihvatio CERP, danas temeljni kapital Badela 1862 d.d. vrjjedi 31 milijun kuna

Napisao: Danijel Buntak/ Udruga malih dioničara BADEL-BADELOVCIMA

Udruga malih dioničara tvrtke Badel 1862 d.d. BADEL – BADELOVCIMA, na jednoglasni zahtjev dioničara na XV skupštini Udruge 29.6.2016., podnijela je 4.11.2016. kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Državnom odvjetništvu RH i Ministarstvu unutarnjih poslova RH protiv članova uprava društva Badel 1862 d.d. od 2010. – 2016., ZVJEZDANE BLAŽIĆ, SRĐANA OREBA I IVE MARKOTIĆA, koji su počinili kaznena djela iz članka 291. Kaznenog zakona (Nesavjesno gospodarsko poslovanje, članka 292. Kaznenog zakona ( Zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju) i članka 294. Kaznenog zakona (Sklapanje štetnog ugovora)

Udruga je od 2010. višekratno upozoravala i slala pisma o stanju u Badelu 1862 d.d. Vladi RH, predsjedniku RH, predsjedniku Sabora, nadležnim ministarstvima i agencijama i upozoravala na kriminalne radnje u društvu, u provedenim restrukturiranjima, naročito od 20. 8.2011. kada je RH postala većinski vlasnik, sa svakom promjenom uprave Badel 1862 d.d. je sve više tonuo u gubitke, a za to nitko nije kažnjen niti pozvan na odgovornost.

Blokada 42.3 posto temeljnog kapitala malih dioničara

Ključna odluka koja je dovela do današnjeg stanja je Rješenje Hrvatske agencija za

nadzor financijskih usluga (HANFA) od 16. 9. 2010. kojim je utvrđen nastanak obveze preuzimanja Badela 1862 d.d. od strane Ante Perkovića, tada predsjednika Uprave, Udruge i punomoćnika 699 dioničara koji su mu dali punomoć, Marijana Ruždjaka, Boženka Loze i Ivana Perkovića, jer navedeni dioničari nisu mogli ostvariti pravo glasa ni po osnovi stečenih dionica, ni kao punomoćnici ostalih dioničara.

Rješenjem Hanfa-e blokirano je 42,33 posto temeljnog kapitala malih dioničara, a Upravi je omogućeno da sa svega oko 40 posto temeljnog kapitala donese na izvanrednoj glavnoj skupštini 25.10.2010. sve odluke o restrukturiranju i održivom razvoju društva.

U Minstarstvu financija RH Uprava je dogovorila da se obveza od 67.5 milijuna kuna odgađa plaćati do kolovoza 2010 i do lipnja 2011., da se ne plaća tekuća trošarina, ali da se za cijelo vrijeme plaća zatezna kamata od 17 posto, iako su postojale sve potrebne odluke da društvo proda nepotrebne nekretnine kako bi se naplatio dug od 67,5 milijuna kuna.

Nakon 18 mjeseci odgode plaćanja nastao je gubitak od 260 miijuna kuna koji je prihvaćen na glavnoj skupštini 20.8. 2011, kada je RH putem C programa ušla u temeljni kapital oko 76 posto i umjesto pomoći podržavila Badel 1862 d.d., na štetu malih dioničara, dovevši time u pitanje cijeli program malog dioničarstva kojemu je 2001. dala potporu.

Temeljni kapital društva sa 225 milijuna kuna smanjen je za pokrivanje gubitka od 260 milijuna, na 75 milijuna kuna, a nominalna vrijednost dionica od 300,00 kuna, smanjena je za 200.00 kuna, na nominalni iznos od 100,00 kuna za jednu dionicu.

Nakon toga temeljni kapital društva povećan je za iznos državnih potraživanja od 238,5 milijuna kuna, na 313,7 milijuna kuna ili 3,137.616 dionica, nominalne vrijednosti 100,00 kuna za jednu dionicu, mali dioničari su sa 76 posto vlasništva pali na 24 posto, a vrijednost temeljnog kapitala u vlasništvu RH je porastao sa 7,5 na 76 posto.

Predstečajna nagodba

Sukladno odredbama Zakona o tržištu 23.04.2013. godine nadležno Nagodbeno vijeće donijelo je Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad Badelom 1862 d.d., a na zahtjev Ministarstva financija, Nagodbeno vijeće je 29.07.2013. donijelo Rješenje kojim se prekida postupak predstečajne nagodbe, koji je trajao do 3.11.2016. kada je aktiviran po sili zakona.

Ivo Markotić, uprava-generalni direktor od 13.5.2013. nije uvažio ni proveo pravomoćnu sudsku presudu Visokog trgovačkog suda od 10.4.2013. u kojoj je utvrđeno da su ništetne odluke donesene na izvanrednoj glavnoj skupštini održanoj 25.10. 2010. o planu financijskog restrukturiranja društva iz rujna 2010., o svim poslovima i aktivnostima iz usvojenog plana restrukturiranja i plana održivog razvoja iz svibnja 2010, te o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora.

Po Upravi osnovnu prepreku uspješnom okončanju predstečajne nagodbe predstavljali su sudski sporovi između društva Badel 1862 d.d i Bobite Co d.o.o.iz Čitluka, koje je potraživalo 229 milijuna kuna koje smo na glavnim skupštinama društva osporavali i sudske tužbe s bivšim predsjednikom Uprave i Udruge Antom Perkovićem s kojim je 13.5.2015. dogovorena tajna nagodba.

Uprava društva je dužna postupati jednako prema svima dioničarima, pa tako i svim dioničarima kojii su čuvali vlasništvo i nisu prodavali dionice, omogućiti istu takvu nagodbu i pod istim uvjetima isplatiti dionice.

Marinko Sulić, vlasnik Bobite iz Čitluka od Badela 1862 d.d., na ime izgubjene dobiti zajedno s kamatama potražuje od Badela 1862 d.d. 229 milijuna kuna. Navedeni iznos ušao je u predstečajnu nagodbu, pa nas zanima na koji način je Marinko Sulić dobio presudu Trgovačkog suda i ta potraživanja uspio ugraditi u predstečajnu nagodbu i tko je za takve kriminalne radnje zaslužan u Badelu 1862 d.d. i Ministarstvu financija.

Daljnje smanjenje temeljnog kapitala

Uprava-generalni direktor Ivo Markotić uputio je 11.5.2016.poziv strateškim investitorima u okviru predstečajne nagodbe. Na poziv su se javili đakovački Meteor i grupa St. Nicolaus, a tražbine na dan otvaranja postupka iznosile su oko 650 milijuna kuna. Danas je vidljivo da su već tada djelovali interesni lobiji i otvoreno lobiranje sindikata PPDIV-a koji su zagovarali prodaju Badela 1862 d.d. Meteor grupi.

Mali dioničari ostali su zatečeni informacijama da je Meteor grupa otkupila 67,68 posto, dvije trećine potraživanja prema Badelu 1862 d.d. i isključila vladino Povjerenstvo i Ministarstvo gospodarstva RH iz daljeg odlučivanja. Krajem rujna ministar gospodarstva Tomislav Panenić, raspustilo je Povjerenstvo za ocjenu mjera restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe za Badel 1862 d.d.i zatražio da se raspiše novi natječaj.

Po sili zakona 3.11.2016. nastavljena je predstečajna nagodba koja treba biti okončana za tri mjesesca. Nova Vlada, predsjednica ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić i ministar državne imovine Goran Marić izjavili su da o strateškom partneru odlučuju vjerovnici u predstečajnoj nagodbi glasovanjem o planu restrukturiranja i svim ostalim mjerama, a kako je prioritet brzo zaključenje predstečajne nagodbe, razduživanje društva i započinjanje novog razvojnog ciklusa, Badel 1862 d.d. je za novog strateškog partnera odabrao Meteor.

Centar za restrukturiranje i prodaju ( CERP ) 9.12.2016., kao zakoniti zastupnik vlasnika dionica RH, prihvatio je prijedlog Uprave Badela 1862 d.d. za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala društva, kao prve mjere i preduvjeta, za provedbu Programa operativnog i financijskog restrukturiranja na način da na glavnoj skupštini društva glasuje za smanjenje temeljnog kapitala, za deset puta, s iznosa 313.761.800,00 na iznos 31.376.160,00 kuna, smanjenje s nominalne vrijednosti dionice sa 100 na 10 kuna za pokriće gubitka.

Mali dioničari ostali su zgroženi odlukom Cerp-a jer je taj plan napravljen 2013. za vrijeme uprave-generalnog direktora Srđana Oreba. Današnja uprava-generalni direktor Ivo Markotić koji je u Badelu 1862 d.d. od 2013.,nakon tri godine prvi puta je ove godine dobio razrješnicu za poslovnu 2015, donio je niz štetnih odluka glede čega smo očekivali da će biti smijenjen i podnijeli smo protiv njega kaznenu prijavu. Nažalost, on nakon svega provodi novo restrukturiranje.

Po njegovom prijedlogu, koji je prihvatio CERP, danas temeljni kapital Badela 1862 d.d. vrjjedi 31 milijun kuna, a smanjenje temeljnog kapitala provodi se na sličan način kao prilikom ulaska RH u većinsko vlasništvo 20.8. 2011., za pokriće kumuliranih gubitaka. Nakon toga slijedi dokapitalizacija strateškog partnera i izvlaščivanje malih dioničara.

Prema posljednjim informacijama vjerovnici od Badela 1862 d.d. potražuju 341 milijun kuna koji su utvrđeni na ročištu 15.12. 2016. u okviru predstečajne nagodbe, proizvodi se s 40 posto kapaciteta, broj radnika u odnosu na 2009. je prepolovljen, uprave i nadzorni odbori, uglavnom, ne dobivaju razrješnice, u društvo se dovode novi, podobni, ljudi koji mu namjerno ruše ugled, rad i vrijednost, koji su društvo doveli, od 2010. do danas, u bezizlaznu situaciju za koju nitko nije dosada odgovarao.

Prodaja Kakničkih voda

Po besramno niskoj cijeni 2010. prodana je Atlanic grupi najmodernija tvornica, u ovom dijelu Europe, izvorske i mineralne vode Kalničke vode Bionatura d.d. krajem prošle godine obustavljena je proizvodnja sokova i bezalkoholnih pica, prodane su linije, oprema i čuveni hrvatski bezalkoholni brendovi: nara, inka i voćko, sustavno pada proizvodnja jakih alkoholnih pica i vina, Badelovih proizvoda je sve manje na trgovačkim policama, bujaju konzultantske i marketinške usluge, učestalo rastu rabati, a pada prodaja.

Zašto se Vlada RH, i u čije ime, kao većinski vlasnik, bavi posljedicama, a zanemaruje uzroke za nastalo stanje i dozvoljava urušavanje i uništavanje Badela 1862 d.d. ? Tko će biti stvarni vlasnik Badela 1862 d.d.?

Očekujemo da državno odvjetništvo temeljito obradi Badel 1862 d.d., da se napravi temeljita, neovisna revizija poslovanja društva od 2010.- 2016., da za kriminalne radnje, uprave i svi koji su društvo doveli u današnje stanje, odgovaraju jer restrukturiranje koje se provodi od 2010., a na koje preko 2000 Badelovih dioničara nije moglo utjecati, upućuje nas na plan Uprave društva i RH kao većinskog vlasnika da nas na kraju izvlaste i unište malo dioničarstvo.

Tražimo da se Udruga, kojoj je onemogućen rad u prostorijama Badela 1862 d.d., i mali dioničari, koji nisu prodavali dionice, koji su čuvali vlasništvo, a koji su s prijedlogom Uprave prema Cerp-u i odlukom Cerp-a o denominaciji temeljnog kapitala društva oštećeni, uključe u razgovore i ravnopravno s ostalim vjerovnicima sudjeluju u pravičnom razrješenju svojeg dioničkog statusa.

U Zagrebu, 19.12. 2016. T

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code