GRADNJA NOGOSTUPA BEZ GRAĐEVINSKE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

GRADNJA NOGOSTUPA BEZ GRAĐEVINSKE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

12. lipnja, 2012.

 

JPOR-uz_tekst_o_cestamaVrijednost radova 1 631 781 kuna

Priredio: Franjo Dobrović

Ovih dana Županijska uprava za ceste (ŽUC) Zadarske županije gradi još jedan nogostup u mjestu Podgradina u općini Posedarje. Vrijednost radova je 1.631.781,75 kuna (s PDV-om), a radove izvodi tvrtka Tim d.o.o. Nadin.

ŽUC izgradnju navedenog nogostupa provodi kroz pojačano održavanje dijela županijske ceste Ž6020 i lokalne ceste L63066 u Podgradini samo da bi izbjegao ishođenje građevinske dozvole. Ne radi se o pojačanom održavanju već o rekonstrukciji dijela ceste (nogostup, odvodnja i obnova kolnika), a zašto je potrebna građevinska dozvola shodno odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju (NN 76/07).

Županijska uprava za ceste, pored županijskih praznih prostora po gradu, za nekoliko iznajmljenih prostorija plaća najamninu svakog mjeseca 18.333,333 kuna, godišnje ukupno 220. 000, 00 kuna u kojima radi 10 zaposlenih službenika i namještenika.

Utrošen je i novac, ali sustav za obradu elektroničkih cestovnih podataka ne funkcionira?

 

MILIJUNI KUNA

Proračun ŽUC-a je oko 53 milijuna kuna, a prihodi poslovanja su pretežito godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, temeljem članka 86. Zakona o cestama (NN 84/11) i Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 35/11, 53/11),  naknada iz državnog proračuna, sredstava po čl.65. Zakona o javnim cestama (doznaka iz prihoda «Hrvatskih cesta» d.o.o.) i dr.

Nisu evidentirana sredstva u iznosu 12.398.968,00 kuna? Državni ured za reviziju utvrdio je da je Zadarska županija dala suglasnost za zaduženje Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije u 2005. godini u iznosu 30.000.000,00 kuna u svrhu građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta.

Prema izvješću  o zaduženju / jamstvu/ suglasnosti iz siječnja 2010., koje je Županija sastavila na temelju izvješća korisnika kredita, stanje duga po kreditu dobivenom za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta iznosi 12.398.968,00 kuna, a u poslovnim knjigama nije evidentirana dana suglasnost za zaduženje u tom iznosu.

 

UPRAVNO VIJEĆE ŽUC-a

Prema odredbi članka 4. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, proračunsko računovodstvo se temelji na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja, a prema odredbi članka 87. spomenutog Pravilnika, dana jamstva i kreditna pisma nisu uključena u bilančne kategorije, ali se evidentiraju na skupini računa izvanbilančnih zapisa.

Zašto u gore navedenim slučajevima nije reagiralo Upravno vijeće ŽUC-a na čijem je čelu Željko Lončar, predsjednik skupštine Zadarske županije?

Prema odluci o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije, od 19. prosinca 2005. godine, Upravno vijeće donosi financijski plan i godišnji obračun, donosi program rada i razvoja Uprave za ceste i nadzire njihovo izvršenje, godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, a nakon pribavljenog mišljenja Županijskog  poglavarstva donosi Statut Uprave za ceste, uz suglasnost Skupštine Zadarske županije,  daje suglasnost ravnatelju za raspolaganje imovinom,  predlaže Županijskoj skupštini imenovanje i razrješenje ravnatelja,  nadzire rad ravnatelja i stručnih službi,  predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i daje ravnatelju i osnivaču prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,  obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom i drugim aktima Uprave za ceste.

Ove podatke dobili smo pismu napisanom u Posedarju 11. lipnja 2012. Od aktivista  Stranke hrvatskog zajedništva iz Posedarja.  Isti podaci podlani su na adresu predsjenika Republike Hrvatske, Vladi, DORH-u i MUP-u. T

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code