ZIDIĆ PRED ZIDOM

ZIDIĆ PRED ZIDOM

2. prosinca, 2012.

 

STG10221

Portal Tjedno jedini donosi orginalna pisma Igora Zidića i Augusta Turine

Priredio: Dražen Stjepandić

Milijunska pljačka u Matici hrvatskoj. Afera nad aferama u instituciji poznatoj po aferama. Donosimo još neobjavljena pismo  dr. Igora Zidića nakon što je vidio pismo dr. Augusta Turine bivšeg poslovnog tajnika.

Pismo na pismo. Bez zadrške i intervencija  donosimo obadva pisma želeći javnosti ukazati što se doista događalo, kako se poslovalo u jednoj od najstarijih hrvatskih kulturnih institucija. Kako su se izvlačili dijelili proračunski milijuni.   

PISMO IGORA ZIDIĆA:

Subject: DOPIS IGORA ZIDIĆA, PREDSJEDNIKA MH – ZA SJEDNICU GLAVNOGA ODBORA, 7. STUDENOGA 2012. U

11 SATI

– članovima Glavnog odbora MH

– članovima Nadzornog odbora MH

– ograncima Matice hrvatske

Poštovani,

Poslovni tajnik MH August Turina uručio mi je 25. listopada 2012, svoj optužni Prijedlog za pokretanje izvanrednog postupka ocjene zakonitosti rada i odgovornosti glavnog tajnika Matice hrvatske

Zorislava Lukića te ocjene zakonitosti rada udruge „Matica hrvatska“, kojim okrivljuje vodstvo Matice hrvatske da je financijsko poslovanje vodilo na nezakonit način, omogućujući pojedincima protupravno

stjecanje imovinske koristi, uskraćujući Državnom proračunu prihod od poreznih obveza itd. itd.

Prelistavši ovlaš spomenuti spis shvatio sam da bi ovako iznesene – često, unatoč pseudoautoritativnom mišljenju gospodina Turine, posve neargumentirane, zlonamjerno interpretiranetvrdnje, k tome izložene s potpunim nerazumijevanjem naravi nakladničkih poslova (gdje je o njima riječ), a bez adekvatne protuargumentacije mogle postati opasnim sredstvom eventualnih medijskih i drugih zloporaba na račun Matice, njezina vodstva, istaknutih pojedinaca (s dugogodišnjim matičarskim stažom rada ali i stradavanja) te, nadasve, najznačajnijih projekata MH.

Moram primijetiti da se s nečim sličnim Matica nije suočila od vremena Izvještaja o kontroli zakonitosti rada Matice hrvatske, koji je 1972. bio priredio, protiv Matice hrvatske i matičara ondašnji Republički sekretarijat unutarnjih poslova. Imajući ta iskustva za sobom, upozorio sam poslovnog tajnika da bi i za njega i za Istinu bilo korisnije da je pokušao uz diskvalifikacije – opravdane ili neopravdane, svejedno – dodati, prema načelu audiatur et altera pars i mišljenja druge strane, to više što je, kao zaposlenik MH, bio u obvezi objektivnosti i korektnosti.

Upitao sam ga: “Gdje ste sve i kome ste sve ovaj spis poslali?“ – očekujući korektan odgovor kako bih lakše procijenio što mi je činiti.

[Stranica #]

Odgovor je bio iznenađujući.

– Članovima Nadzornoga odbora i članovima Glavnoga odbora, ne svima.

– Kako: ne svima? Za mene su svi članovi isti i ne smijete, kao poslovni tajnik, praviti

diferencijaciju među njima; ako ste odlučili to slati morali ste poslati svima.

– To su, ipak, povjerljive informacije… Poslao sam onima u koje sam imao povjerenja…

– To, Auguste, nije informiranje, nego manipuliranje.

Na tome je razgovor završio. Odlučio sam sazvati, odmah nakon blagdana zajedničku sjednicu

Glavnog odbora i Nadzornog odbora kako bi svi mogli razmotriti nastalu situaciju.

U međuvremenu je, 30. listopada 2012. Predsjedništvo održalo svoju sjednicu koje je tijek bio, za većinu prisutnih, više nego iznenađujući i kojom su prilikom bili utvrđeni mnogi dosad nepoznati detalji o poslovanju poslovnog tajnika, koji je – između ostalog – pred članovima Predsjedništva izrazio spremnost da povuče optužbe iznesene na račun Enciklopedije MH i Povijesti Hrvata, ako se dokaže postojanje tekstova!

Tu sam mogućnost otklonio. Svoje ćemo argumente iznijeti u srijedu, 7. studenoga o. g. Pred članovima Glavnog i Nadzornog odbora. Gospodin poslovni tajnik imat će priliku da pred najpozvanijim tijelima MH – osim Glavne skupštine – odustane od svoje brzopletosti i njezinih posljedica.

Stanje stvari doista je neobično: onaj koji se bori za „otkrivanje istine“ nije htio svima tu istinu i predočiti. Glavnooptuženome Zorislavu Lukiću, glavnom tajniku, izrijekom je odbio uručiti svoj optužniprijedlog pa se čini kao da nema odveć pouzdanja – ne samo u neke članove Uprave MH, nego i u samu istinu.

Čini se, da mogu konstatirati da je poslovni tajnik pokušao preuzeti ovlasti Glavne skupštine,Glavnog odbora pa i Predsjedništva „određujući“ što nam je raditi, koga otpustiti, kome ponuditi „utješni

posao“ itd.

O tome i o cijelom nizu postupaka, nespojivih s ponašanjem poslovnoga tajnika Matice hrvatske,nespojivih s Maticom hrvatskom i njezinom tradicijom, ali i tradicijom kulture – predlažem da raspravimo

na sastanku GO i NO, da ne bih i ja morao pisati svoju varijantu Prijedloga

Ovom prilikom ću naglasiti, da ne bude dvojbe, kako se moje povjerenje u sve članove svih našihodbora nije ni najmanje pokolebalo i kako ih ja neću dijeliti na one u koje gospodin Turina ima povjerenja i na one u koje nema. Poduzeo sam sve što sam mogao da se stanje što prije – i legitimno – na ovlaštenim razinama Matice raspravi i da se sankcionira svaki protuzakoniti

propust, ali i propust protiv tradicije uljudnosti, kulture ophođenja i poštivanja presumpcije nedužnosti, a da se suzbiju pokušaji osuđivanja bez

suca i meritornih procjenitelja. Stoga Vas molim, da se pozivu na ovu sjednicu svakako odazovete. Zahvaljujem na strpljenju,

S poštovanjem,

U Zagrebu, 2. studenoga 2012.

Igor Zidić,

predsjednik MH

P. S. S obzirom da je Prijedlog… poslovnog tajnika vrlo opsežan, a da i ne znamo kome jest,

a kome nije upućen, pozivamo Vas da ga dođete konzultirati prije sjednice.

Alma Čavlek Kovač, voditeljica ureda predsjednika

 

 

PISMO AUGUSTA TURINE:

Stranica 1 od 18

1842- 2012.

Zagreb, 23. listopada 2012.

NADZORNOM ODBORU MATICE HRVATSKE

gosp. Ivanu Paštaru, 23000 Zadar, Šibenska 7c, predsjedniku Nadzornog odbora

gosp. Ivanu Janešu, 51305 Tršće Prhutska ulica 1, članu Nadzornog odbora

gosp. Željku Bartuloviću, 51000 RIJEKA, Andree Benussia 8, članu Nadzornog odbora

gosp. Ivici Vuletiću, 31000 OSIJEK, Kapelska 41, članu Nadzornog odbora

gosp. Jakovu Čuriću, 10000 ZAGREB, Lašćinska 10, članu Nadzornog odbora

podnosi se

P R I J E D L O G

ZA POKRETANJE IZVANREDNOG POSTUPKA OCJENE ZAKONITOSTI RADA

I ODGOVORNOSTI GLAVNOG TAJNIKA MATICE HRVATSKE ZORISLAVA

LUKIĆA TE OCJENE ZAKONITOSTI RADA UDRUGE „MATICA HRVATSKA“

I. Prijedlog za pokretanje izvanrednog postupka ocjene zakonitosti rada Nadzornom odboru podnosi

poslovni tajnik Matice hrvatske na temelju utvrnene osnovane sumnje u iznimno otegotne

nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju Matice hrvatske koja se s obzirom na izvore financiranja

iz Državnog proračuna Republike Hrvatske smatra javnom službom. Otegotna okolnost je nedavni

pokušaj zataškavanja utvrnenih nezakonitosti u poslovanju:

_ Dopis poslovnog tajnika, Ur. broj: 315/2012 od 5. listopada 2012

_ Javnobilježnički ovjerovljeni Zapisnik 84. sjednice Predsjedništva MH od 16.

listopada 2012. s priloženim e-mailom.

II. Unutarnja financijska kontrola poslovanja Matice hrvatske provedena je sukladno ovlastima danima

poslovnom tajniku dr. sc. August Turina odredbom članka 2. Ugovora o radu na odreneno vrijeme

od 18. studenog 2010.g. i članka 2. Ugovoru o radu na neodreneno vrijeme od 22. studenog 2011.g.

Matica hrvatska nema ustrojenu jedinicu unutarnje revizije te poslove unutarnje financijske

kontrole provodi poslovni tajnik s ciljem poštivanja Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne

novine“ broj 139/2010) i Zakona o sustavu unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru

(„Narodne novine“ broj 141/2006).

Obrazloženje

Ovlasti glavnog tajnika Matice hrvatske Zorislava Lukića propisane su člankom 74. Pravila Matice hrvatske,

a podrazumijevaju, izmenu ostalog, ključnu funkciju vońenja i nadzora ustroja i poslovanja Matice

hrvatske iz čega proizlazi njegova odgovornost za utvrnene nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju

Matice hrvatske. Individualna odgovornost glavnog tajnika a tako i ostalih odgovornih osoba u pravnoj osobi

Matica hrvatska proizlazi iz statutarne odredbe „Maticu hrvatsku samostalno zastupaju njezin predsjednik i

Stranica 2 od 18

1842- 2012.

ostali članovi Predsjedništva“ (članak 6. Pravila Matice hrvatske) i upisanih odgovornih osoba u registraciji

udruge, neprofitne organizacije.

Ugovorom o radu na neodreneno vrijeme, Zorislav Lukić imenovan je na radno mjesto glavnog tajnika

(ravnatelja) dana 26. srpnja 2002. godine zadužen za vonenje i nadziranje ustroja i poslovanja Matice

hrvatske, sudjelovanje u radu upravnih tijela, pripremanje dokumenata i vonenje njihove evidencije,

pripremanje sjednica Predsjedništva i tekstova odluka.

Dokaz:

_ Preslika Ugovora o radu na neodreneno vrijeme Zorislava Lukića od 26.07.2002.

Poslovni tajnik Matice hrvatske, shodno svojim ovlastima dobivenim Ugovorom o radu na odreneno vrijeme

od 18. studenog 2010.g. i Ugovorom o radu na neodreneno vrijeme od 22. studenog 2011.g.a koje, izmenu

ostalog, podrazumijevaju unutarnju kontrolu financijskog poslovanja, utvrdio je osnovanu sumnju u

odrenene nezakonitosti u poslovanju Matice hrvatske koje do danas nisu prijavljene Nadzornom odboru

Matice hrvatske, nadležnim tijelima državne vlasti, te o kojima se Nadzorni odbor do danas nije imao prilike

izjasniti:

I. Isplate putem fiktivnih student-servis ugovora

U razdoblju od minimalno 5 godina odnosno od 2006. do 2010. godine, ali i prije, putem raznih

student-servis ugovora u navedenom razdoblju, ali i ranije, na ime raznih studenata, s računa Matice

hrvatske isplaćeno je izmenu 2 i 2,5 milijuna kuna neoporezivih naknada a za većinu se sumnja da

su sklopljeni fiktivno. Ukupni bruto iznosi studentskih ugovora izdanih za Maticu hrvatsku su kako

slijedi:

a. 2010. godina: 276.982,71 kn – kartica analitičkog konta 4257000

b. 2009. godina: 398.539,70 kn – kartica analitičkog konta 3237700

c. 2008. godina: 802.167,80 kn – kartica analitičkog konta 3237700

d. 2007. godina: 537.464,18 kn – kartica analitičkog konta 3237700

e. 2006. godina: 430.872,07 kn – kartica analitičkog konta 3237700

što čini ukupno 2.446.026,46 kn bruto isplaćeno na ime student-servis ugovora u razdoblju od 2006.

do 2010.

Dokaz:

_ Kartice analitičkih konta za razdoblje 2006. do 2010. – 323770, 4257000.

Iako se menu ovim ugovorima nalaze se i neke legalne isplate, metodom uzorka utvrneno je da

poslove u student-servis ugovorima u većini slučajeva navedeni studenti nisu izvršavali. Za primjer,

samo za 2010. godinu uzete su, takoner metodom uzorka, slijedeće osobe koje su primale sredstva

putem fiktivnih student-servis ugovora:

a. Ivan Mihoković, Zagreb, Trešnjevac 24, OIB 85055717296, neto isplaćeno 33.881,44 kn;

b. Amalija Gorenc-Puljić, Zagreb, B. Bernardija 8, OIB 80143677325, neto isplaćeno

16.520,70 kn;

c. Darinka Simić, Zagreb, Paromlinska c. 19, OIB 80239560322, neto isplaćeno 22.175,97

kn;

d. Annela Dupor, Slavenskoga 8, OIB 92963223473, neto isplaćeno 27.658,69 kn;

e. Gordana Linke, Zagreb, Pazinska 52, OIB 09824977292, neto isplaćeno 39.041,66 kn;

Stranica 3 od 18

1842- 2012.

Dokaz:

_ Kartice analitičkih konta za izvršitelje IM, AGP, DS, AD, GL

_ Preslike Potvrda i izjava primatelja sredstava i to:

o Ivan Mihoković od 19. svibnja 2011.

o Annela Dupor od 19. svibnja 2011.

o Darinka Šimić od 19. svibnja 2011.

te je samo na ovom uzorku iz 2010. godine za osobe koje nisu imale studentska prava isplaćeno u

njihovu korist neto 139.278,46 kn bez pripadajućih poreza i doprinosa.

Metodom uzorka, a uvidom u arhiv Službe financija Matice hrvatske utvrneno je da je, primjerice, za

osobu Ivan Mihoković, novac podizan na ime slijedećih studenata:

1. Renić Tomislav, ugovor SC Zagreb broj 15822 za razdoblje 1-31.12.10. neto isplata

2.980,00 kn;

2. Knezović Marija, ugovor SC Karlovac broj 246435 za razdoblje 1-30.11.10. neto isplata

2.700,00 kn;

3. Renić Matej, ugovor SC Zagreb broj 1716190 za razdoblje 1-31.10.10. neto isplata

2.600,00 kn;

4. Spahija Darja, ugovor SC Karlovac broj 242291 za razdoblje 1-30.09.10. neto isplata

2.820,00 kn;

5. Knezović Marija, ugovor SC Karlovac broj 240637 za razdoblje 1-31.08.10. neto isplata

1.540,00 kn;

6. Iskra Adrian, ugovor SC Karlovac broj 238532 za razdoblje 1-29.07.10. neto isplata

3.180,00 kn;

7. Renić Matej, ugovor SC Zagreb broj 1070444 za razdoblje 1-30.06.10. neto isplata

3.080,00 kn;

8. Spahija Darja, ugovor SC Karlovac broj 234568 za razdoblje 1-31.05.10. neto isplata

3.140,00 kn;

9. Hodak Matija, ugovor SC Zagreb broj 55357 za razdoblje 1-30.04.10. neto isplata 3.180

kn;

10. Renić Tomislav, ugovor SC Zagreb broj 38799 za razdoblje 1-31.03.10. neto isplata 2.920

kn;

11. Spahija Darja, ugovor SC Karlovac broj 229111 za razdoblje 1-28.02.10. neto isplata

2.540,00 kn;

12. Knezović Marija, ugovor SC Karlovac broj 227522 za razdoblje 2-31.01.10. neto isplata

3.200,00 kn;

Primjer navedenih ugovora za Ivana Mihokovića odnosi se na poslove „pomoć u prodaji i knjižari“,

iznosi odgovaraju konto kartici. Glavni tajnik Zorislav Lukić izdao je pisano pismo preporuke u

korist Ivana Mihokovića u kojem potvrnuje da je Ivan Mihoković radio ove poslove.

Dokaz:

_ Preslike student servis ugovora, gore.

_ Preslika pisma preporuke glavnog tajnika Zorislava Lukića.

Postoji osnovana sumnja da su za te poslove studenti, na čija imena su glasili sporni ugovori, primili

protupravnu proviziju. Takoner se sumnja da su sredstva Matice hrvatske odnosno proračunska

Stranica 4 od 18

1842- 2012.

sredstva Republike Hrvatske koja su iz državnog proračuna Republike Hrvatske namjenski

uplaćivana na račun Matice hrvatske za njeno poslovanje, putem takvih student-servis ugovora

isplaćivana sa računa Matice hrvatske te predavana i drugim osobama, pa čak i samim službenicima

Matice hrvatske na što upućuju neke prepiske službenika Matice hrvatske.

Dokaz:

_ Pisana poruka referentice Službe financija Nade Kosec od 24. siječnja 2011.

_ Pisana zamolba tajnice službe nakladništva Edite Miljan od 17. siječnja 2011. i

pisani podnesak od 11. siječnja 2011.

_ Svjedoci:

1. Vesna Orešković, voditeljica Službe financija Matice hrvatske

2. Marinko Mišković, OIB 10014434895, 32275 Bošnjaci, Ljudevita Gaja 62, bivši

poslovni tajnik Matice hrvatske koji je i sam potpisivao neke od ovih student-servis

ugovora, dao ostavku u jesen 2010. radi nepravilnosti u poslovanju MH.

3. Alma Čavlek-Kovač, tajnica Ureda Predsjednika Matice hrvatske

4. Ostali službenici Matice hrvatske, po potrebi

Ova osnovana sumnja ukazuje na izbjegavanje plaćanja poreznih i drugih zakonski obvezatnih

doprinosa, zlouporabu položaja i ovlasti ali i na pranje novca. Smatra se da je na ovaj način novac

poreznih obveznika namijenjen za djelovanje Matice hrvatske protuzakonito izvlačen s računa

institucije a u najmanju ruku da su se na taj način plaćale usluge osobama koja nisu imala studentska

prava čime je počinjeno kazneno djelo opisano člankom 256. Kaznenog zakona Republike

Hrvatske („Narodne novine“, broj 125/11) „Utaja poreza i carine“:

Članak 256 KZ: „Utaja poreza i carine“:

(1) Tko s ciljem da on ili druga osoba potpuno ili djelomično izbjegne plaćanje poreza ili carine daje

netočne ili nepotpune podatke o dohocima, predmetima ili drugim činjenicama koje su od utjecaja na

utvrnivanje iznosa porezne ili carinske obveze ili tko s istim ciljem u slučaju obvezne prijave ne prijavi

prihod, predmet ili druge činjenice koje su od utjecaja na utvrnivanje porezne ili carinske obveze, pa zbog

toga done do smanjenja ili neutvrnenja porezne ili carinske obveze u iznosu koji prelazi dvadeset tisuća

kuna, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko poreznu olakšicu ili carinsku povlasticu u iznosu

većem od dvadeset tisuća kuna koristi suprotno uvjetima pod kojima ju je dobio.

(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka dovelo do smanjenja ili neutvrnenja porezne obveze

velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

Osnovano se tvrdi da je za ove nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju glavni tajnik Zorislav

Lukić znao jer je osobno odobravao ovakve isplate i potpisivao ovakve student-servis ugovore, a

shodno svojem položaju i odgovornosti za njih je trebao znati jer je kao odgovorna osoba bio

zadužen za nadzor materijalno-financijskog poslovanja Matice hrvatske. S obzirom na svoje obveze

Glavnog tajnika Matice hrvatske i odgovorne osobe u pravnoj osobi Matica hrvatska u pogledu

vonenja i nadzora ustroja i poslovanja Matice hrvatske nije poduzeo ništa u sprječavanju i uklanjanju

tih nezakonitosti i nepravilnosti.

O tome da su ovakve ilegalne isplate postojale potvrnuje i odluka Predsjedništva MH o žurnom

prekidu takve prakse na preporuku novog poslovnog tajnika dr. sc. Augusta Turine:

Dokaz:

_ Odluka Predsjedništva, Ur. broj: 011/11 od 12.01.2011.

_ Uvid u zapisnik 18. sjednice Predsjedništva MH od 11.01.2011.- Prilog I.

Izvještaj poslovnog tajnika od 11.01.2011.

Stranica 5 od 18

1842- 2012.

Gore navedeno može se sagledavati i u kontekstu zapošljavanja radnika „na crno“, dakle, mimo

službene prijave radnika.

II. Nepoštivanje mjera štednje i sumnjive isplate za usluge promidžbe i snimanje filmova

U poglede nepoštivanja mjera štednje koja su zajamčena resornom Ministarstvu kulture Republike

Hrvatske, mogu se izdvojiti nekoliko eklatantnih primjera.

2. ožujka 2009. Ur. broj; 083/09, podnesen je dopis Ministarstvu kulture Republike Hrvatske u

pogledu mjera i aktivnosti štednje u kojem su, menu ostalim, a na temelju odluke donesene na 90.

sjednici Predsjedništva MH od 05.01.2009. predstavljene slijedeće mjere:

_ točka 2) Stavljanje svih rashoda, financijskih ugovora, narudžbi i isplata pod

strogi nadzor Predsjedništva.

_ točka 8) Ukidanje svih domjenaka.

Dokaz:

_ Dopis Ministarstvu kulture, Ur. broj; 083/09.

_ Uvid u zapisnik 90. sjednice Predsjedništva MH od 05.01.2009. – nestao iz

arhiva MH.–najava financijskih mjera kroz zapisnik 89. sjednice od 24.12.2008.

13. srpnja 2009. Ur. broj: 299/09, predstavljeno je uvonenje mjera štednje u Matici hrvatskoj u

povodu drugog rebalansa Državnog proračuna Republike Hrvatske a u svezi s odlukom

Predsjedništva donesene na 109. sjednici održanoj 13. srpnja 2009. u kojoj su, izmenu ostalog,

donesene slijedeće mjere:

_ točka 2) Troškovi reprezentacije svode se na minimum, tj samo na ručak, koji se

prirenuje u prostorijama Matice hrvatske, za članove Glavnog odbora poslije

sjednica Glavnog odbora.

_ točka 6) Potpore i donacije udrugama u inozemstvu smanjuju se za 10%.

Dokaz:

_ Odluka Ur. broj; 299/09.

_ Uvid u zapisnik 109. sjednice Predsjedništva MH od 13.07.2009.

8. prosinca 2009. Ur. broj: 488/09 predstavljena su pravila poslovanja i mjere štednje u Matici

hrvatskoj a na temelju odluke Predsjedništva MH donesene na 125. sjednici održanoj 8. prosinca

2009. u kojoj su, izmenu ostalog, donesene slijedeće mjere:

_ Svi rashodi, financijski ugovori, narudžbe isplate stavljaju se pod strogi nadzor

Predsjedništva.

_ Preuzimanje bilo kakvih rashodovnih obveza bez prethodne odluke uprave

najstrože se zabranjuje. Bez odluke Predsjedništva zabranjeno je dogovarati bilo

kakve ugovore.

Stranica 6 od 18

1842- 2012.

_ Reprezentacija se svodi na neophodni minimum, samo catering za Glavni odbor.

Dokaz:

_ Odluka Ur. broj; 488/09.

_ Uvid u zapisnik 125. sjednice Predsjedništva MH od 08.12.2009.

Do danas, već petu godinu za redom nisu nastupile gospodarske okolnosti koje bi ove mjere

anulirale, dapače, gospodarska i financijska situacija u Hrvatskoj se pogoršava. Suprotno mjerama

štednje navedenima gore, uvidom u bruto bilancu za 2009. i 2010. godine utvrneno je slijedeće

činjenično stanje kršenja ovih mjera, daje se nekoliko primjera:

1. Samo u tijeku 2009. i 2010. godine na službena putovanja utrošeno je ukupno 764.612 kn.

Dokaz:

_ Uvid u završnu bilancu 31.12.2009. – konto 3211 i 3299.

_ Uvid u završnu bilancu 31.12.2010.- konto 4211, 4222, 4242.

2. Na usluge promidžbe, film i izradu fotografija u 2009. i 2010. godini Matica hrvatska utrošila je,

usprkos strogim mjerama štednje koje je jamčila resornom Ministarstvu kulture Republike

Hrvatske, ukupno 1.073.437 kn, a učinak ovih troškova nije donio rast prodaje knjiga, dapače,

prihodi od prodaje pali su sa 2.285.731 kn u 2009.g., na 1.954.450 kn u 2010.g. te na 1.556.284

kn u 2011.g.

Dokaz:

_ Uvid u završnu bilancu 31.12.2009. – konto 32392 i 3233.

_ Uvid u završnu bilancu 31.12.2010.- konto 42593 i 4253.

U razdoblju 2009-2010 godine, na isključiv nalog glavnog tajnika Zorislava Lukića plaćene su

slijedeće fakture bez da je Matica hrvatska u trenutku plaćanja imala ikakve primljene

protučinidbe od navedenih društava, a dinamikom kako slijedi:

R.br. Dobavljač

Broj

računa

Interni

broj UFA-e

Datum

računa Iznos Vrsta fakturirane usluge

Datum

plaćanja

1. IVOMI d.o.o. 47/09 632 26.10.2009. 36.900,00 kn

snimanje dokumentarnog

filma MATICA 2009 02.11.2009.

2. IVOMI d.o.o. 50/09 719 25.11.2009. 36.900,00 kn

snimanje dokumentarnog

filma MATICA 2009 27.11.2009.

3. IVOMI d.o.o. 51/09 9522 16.12.2009. 36.900,00 kn

Vlaho Bukovac –

dokumentarni film 30.12.2009.

4. IVOMI d.o.o. 06/10 131 16.02.2010. 36.900,00 kn

Vlaho Bukovac –

dokumentarni film 23.02.2010.

5. IVOMI d.o.o. 15/10 356 15.04.2010. 36.900,00 kn

Ogranci MH

– dokumentarni film 20.04.2010.

6. IVOMI d.o.o. 33/10 648 02.07.2010. 36.900,00 kn

Ogranci MH

– dokumentarni film 21.07.2010.

7. FLORENS STUDIO d.o.o. 0121 240 22.03.2010. 14.760,00 kn

animirana špica –

dokumentarni film 26.03.2010.

8.

APRIORI

KOMUNIKACIJE d.o.o. 19/10 490 06.05.2010. 24.600,00 kn

dokumentarni film

MATICA 2009/10 14.05.2010.

SVEUKUPNO 260.760,00 kn

Stranica 7 od 18

1842- 2012.

Do dana podnošenja ovog prijedloga nije primljena protučinidba za poziciju 5. i 6. a pozicija 3. i

4. primljena je tek 4. rujna 2012. na 79. sjednici Predsjedništva Matice hrvatske.

Osnovano se sumnja da je glavni tajnik Zorislav Lukić dobavljaču usluge tvrtki „IVOMI“ d.o.o.

i njenom vlasniku/direktoru Mili Ostoviću pogodovao plaćanjem svih usluga unaprijed i

beskamatnim financiranjem iste tvrtke na rok od 2 do 3 godine. Samo tvrtki „IVOMI“ d.o.o. za

snimanje ovih filmova plaćeno je beskamatno, bez ikakva ugovora, bez prethodno primljene

protučinidbe i ikakva osiguranja plaćanja iznos od 221.400 kn s PDV-om (u 6 navrata x 36.900

kn). Povezanost tvrtki „FLORENS-STUDIO“ i „APRIORI-KOMUNIKACIJE“ još treba

utvrditi. Ovi troškovi nisu bili opravdani pod navedenim strogim mjerama štednje jer njihov

učinak nije donio mjerljiv pozitivan učinak za Maticu hrvatsku.

Dokaz:

_ Fakture „IVOMI“ d.o.o. prema Matici hrvatskoj, brojevi gore;

_ Interna odobrenja za plaćanja ovjerena od strane Zorislava Lukića

_ Kartice dnevnika knjiženja saldakonta 2009 i 2010– Partner 213010 IVOMI

d.o.o.

_ Kartica dnevnika knjiženja saldakonta 2010 – Partner 210017 FLORENS

STUDIO d.o.o.

_ Kartica dnevnika knjiženja saldakonta 2010 – Partner 201054 APRIORI

KOMUNIKACIJE d.o.o.

Glavni tajnik Zorislav Lukić u više navrata opomenut je od strane Predsjedništva MH da se ove

unaprijed plaćene usluge odrade što nije učinio.

Dokaz:

_ Uvid u Zapisnik 3. sjednice Predsjedništva MH od 27. srpnja 2010. i

nastavak rasprave 28. srpnja 2010

_ Uvid u Zapisnik 57. sjednice Predsjedništva MH od 7. veljače 2012.

_ Uvid u Zapisnik 79. sjednice Predsjedništva MH od 4. rujna 2012.

Pored toga, dokumentarni filmovi koji i jesu napravljeni (točka 1 do 4) ne odgovaraju kvaliteti i

profesionalnosti posla za plaćen novac o čemu je Predsjedništvo MH takoner imalo primjedbe.

Dokaz:

_ Uvid u snimke DVD „Matica 2010“ i DVD snimka „Vlaho Bukovac“.

Sumnja se da je u ovim poslovima Zorislav Lukić posebno nezakonito pogodovao direktoru

tvrtke „IVOMI“ d.o.o. Zagreb, Rešetareva 36, OIB 41159041361, Mili Ostoviću što ima sva

obilježja kaznenog djela opisanog člankom 292. st. 2. te zlouporabio svoj položaj i ovlasti što

ima obilježja kaznenog djela opisanog člankom 291. st. 2. KZ.

3. Nadalje, suprotno mjerama štednje, potpore i donacije udrugama u inozemstvu umjesto da se

smanje 10% one su povećane za 46%, točnije sa 307.925 kn (2009.) na 450.586 kn (2010.)

Dokaz:

_ Uvid u završnu bilancu 31.12.2009. – konto 362

_ Uvid u završnu bilancu 31.12.2010. – konto 4511

Stranica 8 od 18

1842- 2012.

Mjere štednje, naime, uopće nisu uzete u obzir prilikom održavanja Glavne skupštine 2010.

godine za koje se vjeruje da su doprinijeli negativnom trendu ove stavke (subvencija prema

OMH Čitluk za (su)financiranje troškova Glavne skupštine u iznosu od preko 100.000 Kn).

4. Troškovi reprezentacije u 2009., 2010., 2011. iznosile su ukupno 343.748 kn i nisu se odnosile

samo na catering za Glavni odbor, domjenci nisu u potpunosti ukinuti kako je mjerama štednje

propisano. Ovi troškovi uopće nisu smanjeni, a praksa se nastavlja i danas.

Dokaz:

_ Uvid u završnu bilancu 31.12.2009. – konto 3293

_ Uvid u završnu bilancu 31.12.2010. – konto 4292

_ Uvid u završnu bilancu 31.12.2011. – konto 4292

III. Plaćeni autorski honorari bez primljene protučinidbe

a. U bruto bilanci Matice hrvatske, konto 0621 stoji tzv. „proizvodnja u tijeku“ koji iznosi oko

4.000.000 kn. Na ovom kontu vodi se svojevrsna „vanbilančna“ evidencija plaćenih usluga

odnosno poslova za koje protučinidba do dana sastavljanja bilance nije primljena. Iz ovog je za

zaključiti da za iznos od oko 4.000.000 kn nije primljena protučinidba, još manje ostvaren bilo

kakav kulturni, umjetnički i znanstveni doprinos.

Dokaz:

_ Uvid u bruto bilancu 30.09.2012., konto 0621 – „Proizvodnja u tijeku“

_ Konto 0621 – stanje kraj 2008, 2009 i 2010. godine

_ Očitovanje voditeljice Službe financija Vesne Orešković.

Tome u prilog ide dokaz da na toj stavci i dalje stoje proknjižena plaćanja za koja nikada nije

primljena protučinidba. Primjerice, u razdoblju od 1995. do 2010. godine novac poreznih

obveznika namijenjen za rad Matice hrvatske u iznosu od preko 770.000 kn neto (bruto

1.241.600 kn) isplaćen je putem raznih autorskih i sličnih ugovora za autorska i slična djela

koja nikada nisu objavljena niti predana Matici hrvatskoj čime je nastala znatna materijalnofinancijska

šteta za Maticu hrvatsku.

Dokaz:

_ Uvid u Zapisnik 46. sjednice Predsjedništva MH od 29. studenog 2011.

_ Popis isplaćenih honorara autorima i suradnicima za neisporučena djela iz biblioteke

PARNAS na ukupan neto iznos 165.394,04 kn odnosno bruto iznos 275.820,94 kn

_ Popis isplaćenih honorara autorima i suradnicima za neisporučena djela iz biblioteke

POSEBNA BIBLIOTEKA na ukupan neto iznos 130.031,21 kn odnosno bruto iznos

177.829,58 kn.

_ Popis isplaćenih honorara autorima i suradnicima za neisporučena djela iz biblioteke

OSTALE BIBLIOTEKE na ukupan neto iznos 475.508,69 kn na ukupan bruto iznos

788.258,73 kn.

_ Očitovanja: Glavna urednica Romana Horvat.

Voditeljica Službe financija Vesna Orešković.

Do danas nije utužen niti jedan od autora koji Matici hrvatskoj nije predao ugovoreni posao što

takoner ukazuje na obilježja pranja novca. U usporedbi s tim, ironično, službeniku Matice

Stranica 9 od 18

1842- 2012.

hrvatske Krešimiru Blaževiću uručen je otkaz ugovora o radu 2004. godine zbog „osobito teške

povrede obveze iz radnog odnosa bez obveze poštivanja otkaznog roka“ zato što se smatralo da

navedeni službenik nije na vrijeme podnio prijavu za program Gradskog ureda za kulturu (to je

navodno u zadnji tren učinio glavni tajnik Zorislav Lukić, a da to nije učinio na vrijeme, Matica

hrvatska navodno bi bila oštećena za 60.000 kn sredstava za tu programsku potporu.). Nakon

toga, Krešimir Blažević je preminuo, a njegovi nasljednici i danas vode sudski spor s Maticom

hrvatskom.

Dokaz:

_ Uvid u Presudu Općinskog suda u Zagrebu, posl. broj: 17 Pr-6185/10-62 od

24. veljače 2012.

 

 

 

 

 

b. Nadalje, tužba nikada nije podignuta niti protiv autora Slobodana Prosperova-Novaka kojem je

dana 21. travnja 2006. godine isplaćen neto honorar od ukupno 60.000 kn za navodno

prirenivanje 4 dijela koji nikada nisu napravljeni odnosno predani Matici hrvatskoj čime je

Matica hrvatska izravno oštećena, a iznos štete je još veći s obzirom da je Matica hrvatska za

istu osobu platila i sva prateća zakonska davanja na ovako isplaćen neto iznos.

Dokaz:

_ Ugovori u korist Slobodana Prosperova-Novaka.

_ Izvještaj o naknadama za zaključene isplate – 319002.

_ Poziv na ispunjenje ugovorne obveze od 3. studenog 2011. Ur. broj: 308/11

potpisano od strane Igora Zidića.

_ Pisano očitovanje Slobodana Prosperova-Novaka od 14.11.2011. (kojim je

prekinuta zastara potraživanja, ali po tom pitanju nije ništa poduzeto).

_ E-mail dopis, Damir Zorić od 25. listopada 2010. – 15:05 h

_ Saslušanje svjedokinje Vesne Orešković voditeljice Službe financija

Iz ovog konkretnog primjera dokaziva su obilježja kaznenog djela nezakonita pogodovanja.

c. Nadalje, u razdoblju od 2007. do 2011. godine sa žiro-računa Matice hrvatske isplaćeni su

autorski honorari osobama i u iznosima za projekt tzv. „Hrvatska povijest“ a kako slijedi:

R.BR. UREDNIK

NETO

ISPLAĆENO

POREZI I

DOPRINOSI

UKUPNO

ISPLAĆENO

1 LOVORKA ČORALIĆ 71.940,00 kn 18.797,28 kn 90.737,28 kn

2 IVAN JURKOVIĆ 72.000,00 kn 16.683,84 kn 88.683,84 kn

3 DAMIR KABRIĆ 72.000,00 kn 18.737,28 kn 90.737,28 kn

4 MARIJA KABRIĆ 72.000,00 kn 18.737,28 kn 90.737,28 kn

5 ZORAN LADIĆ 72.000,00 kn 18.737,28 kn 90.737,28 kn

6 SUZANA LEČEK 72.000,00 kn 18.737,28 kn 90.737,28 kn

7 ZRINKA NIKOLIĆ-JAKUS 72.000,00 kn 18.737,28 kn 90.737,28 kn

8 VLASTA ŠVOGER 36.000,00 kn 9.368,64 kn 45.368,64 kn

9 JASNA TURKALJ 36.000,00 kn 9.368,64 kn 45.368,64 kn

575.940,00 kn 147.904,80 kn 723.844,80 kn

Pored toga, za potrebe edicije„Hrvatska povijest“ plaćeni su i putni troškovi u iznosu 22.725,64

kn što sveukupno za potrebe ovog „projekta“ iznosi 746.570,44 kn.

Stranica 10 od 18

1842- 2012.

Knjige iz projekta „Hrvatska povijest“ do danas nisu izdane.

Time se osnovano sumnja da su gore navedene osobe iz projekta „Hrvatska povijest“ stekle

protupravnu imovinsku korist na teret Matice hrvatske i državnog proračuna Republike

Hrvatske što su im osobe koje su potpisale autorske ugovore omogućile, a što ima obilježja

zlouporabe položaja i ovlasti opisanog u članku 291. KZ.

Dokaz:

_ Izvještaj o naknadama za zaključene isplate: 17000038: MH-HRVATSKA

POVIJEST

d. Nadalje, u razdoblju od 2008. godine do danas za projekt tzv. „Enciklopedija Matice hrvatske“

sa žiro-računa Matice hrvatske isplaćeni su autorski honorari osobama u ukupnom iznosu

447.987,92 kn neto odnosno 565.595,18 kn bruto a kako slijedi:

1. Igor Zidić, glavni urednik: primio za razdoblje 02/2008 do 09/2012 neto iznos

196.360 kn, bruto izdatak 249.595,18 kn.

2. Jelena Hekman, urednica izdanja: primila za razdoblje 08/2010 do 09/2012 neto

iznos 130.720 kn, bruto izdatak 166.351,66 kn.

3. Ivica Matičević, redaktor izdanja; primio za razdoblje 02/2009 do 09/2012 neto

iznos 74.700 kn, bruto izdatak 94.139,82 kn.

4. Marko Grčić, suradnik ?; primio za razdoblje 02/2009 do 12/2009 neto iznos

46.207,92 kn, bruto izdatak 55.576,44 kn.

Dokaz:

_ Izvještaj o naknadama za zaključene isplate: 17000042: MH-ENCIKLOPEDIJA,

_ Uvid u bruto bilancu MH za 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. godine

_ Saslušanje svjedokinje Vesne Orešković voditeljice Službe financija

_ Autorski ugovori na osobe 1-4, gore, dostupni u Službi financija Matice hrvatske

Time se osnovano sumnja da su gore navedene osobe iz projekta „Enciklopedija Matice

hrvatske“ stekle protupravnu imovinsku korist na teret Matice hrvatske i državnog proračuna

Republike Hrvatske što su im osobe koje su potpisale autorske ugovore omogućile, a što ima

obilježja zlouporabe položaja i ovlasti opisanog u članku 291. KZ.

Kumulativno, samo na „projektima“ „Hrvatska povijest“ i „Enciklopedija Matice hrvatske“

isplaćeno je u navedenom razdoblju sveukupno neto 1.014.428 kn odnosno bruto 1.300.193 Kn za

što do dana podnošenja ovog prijedloga nije primljena nikakva protučinidba te je Matica hrvatska, a

time neposredno i državni proračun Republike Hrvatske oštećen za navedeni iznos.

Godišnji izvještaji za ove dvije edicije izranuju se pro forma radi toga što su, primjerice, za projekt

„Enciklopedija Matice hrvatske“ primljene i osjetne potpore Ministarstva kulture koje su navodno

za 2012. godinu i ukinute. Glavni urednici i urednici ovih izdanja, naravno, tvrditi će da je sve „u

postupku“.

Stranica 11 od 18

1842- 2012.

IV. Sumnja na sklapanje štetnih autorskih ugovora

Samo za razne autorske ugovore u razdoblju primjene strogih mjera štednje i to u godinama 2009.,

2010. i 2011. isplaćeno je ukupno gotovo 6.000.000 kn i to kako slijedi:

a. 2009. godina bruto 2.330.020,03 kn

b. 2010. godina bruto 1.825.976,81 kn

c. 2011. godina bruto 1.756.529,66 kn

 

 

 

 

 

 

 

Dokaz:

_ Bruto bilanca 31.12.2009. konto 32371000, 32371100, 32371110, 32371200

_ Bruto bilanca 31.12.2010. konto 4241100, 4241200, 4241300

_ Bruto bilanca 31.12.2011. konto 4241100, 4241200, 4241300

Sklapanjem većine autorskih ugovora nije se vodila briga o kvalitetnom financijskom planiranju i

učinkovitom praćenju utjecaja takvih obveza na novčane tokove, još manje opravdanost visokih

autorskih honorara što ozbiljno dovodi u pitanje financijsku stabilnost institucije u cjelini. U Matici

hrvatskoj usprkos teškom i kriznom vremenu i dalje ne postoji svijest o sklapanju racionalnih

autorskih ugovora koji se, u praksi, i dalje dogovaraju s autorima na individualnoj razini bez šire

rasprave na Predsjedništvu MH. Oni ugovori koji i donu na Predsjedništvo MH prihvaćaju se u

iznosima kako su predloženi.

Autorski ugovori i dalje zaobilaze sustav unutarnje kontrole te je i danas obveze po autorskim

ugovorima gotovo nemoguće predvidjeti za potrebe učinkovitog financijskog planiranja. S obzirom

na takvo izbjegavanje sustava unutarnje kontrole osnovano se sumnja da se pojedinim autorima i

sobama nezakonito pogoduje na štetu proračuna Matice hrvatske.

V. Nezakonito pogodovanje granevinskoj tvrtki „TISA-GRADNJA“ d.o.o.

Glavni tajnik Zorislav Lukić dana 30.08.2010. putem internog sustava autorizacije plaćanja odobrio

je plaćanje fakture broj 31-08/10 u iznosu 56.100,00 kn (bez PDV-a) od 09.08.2010. prema tvrtki

„TISA-GRADNJA“ d.o.o. Zlatar Bistrica OIB 03095558672 za radove za koje je postojala

osnovana sumnja da nisu provedeni ili su provedeni u daleko manjem opsegu nego što je fakturirano.

To je posebno razvidno iz činjenice da je dobavljač „TISA-GRADNJA“ nakon dvije intervencije

gospodarskog i poslovnog tajnika smanjio ukupno fakturirani iznos s početnih neto 56.100,00 kn

(bez PDV-a) prvo na iznos neto 30.880,00 kn (bez PDV-a) te potom na konačnih 18.900,00 (bez

PDV-a) čije plaćanje je u konačnici odobrilo Predsjedništvo Matice hrvatske.

Smatra se da je takvim postupanjem dobavljač „TISA-GRADNJA“ d.o.o. potvrdio namjeru

prekomjernog zaračunavanja svojih usluga te je potvrnena namjera Glavnog tajnika Zorislava Lukića

u suradnji s direktoricom navedene tvrtke Tinom Kotarski da zajedno oštete Maticu hrvatsku za

razliku iznosa od neto 37.200 Kn (bez PDV-a) umjesto da je shodno svojim ovlastima i obvezama

proveo nužan nadzor poslovanja u ovom poslu te naplatio realnu uslugu, što je propustio učiniti, a

posebno znajući da radovi nisu bili obavljeni u opsegu kako je prvobitno fakturirano.

Stranica 12 od 18

1842- 2012.

Osnovano se sumnja da je time Glavnom tajniku Zorislav Lukić dokaziva namjera nezakonita

pogodovanja tvrtki „TISA-GRADNJA“ d.o.o. Zlatar Bistrica i njegovoj odgovornoj osobi gni.

Tini Kotarski.

Dokaz:

_ Preslika UFE tvrtke „TISA-GRADNJA“ broj 31-08/10 na iznos 69.003,00 kn

_ Preslika pisanog odobrenja računa od strane Glavnog tajnika Zorislava Lukića,

naloga za plaćanje.

_ Preslika UFE tvrtke „TISA-GRADNJA“ broj 30-08/10 na iznos 37.982,40 kn

_ Preslika UFE tvrtke „TISA-GRADNJA“ broj 01-01/11 na iznos 23.247,00 kn

_ Kartica partnera 226030 TISA-GRADNJA

_ Opomena pred utuženje tvrtke „TISA-GRADNJA“ od 19.12.2010. za neosnovan

iznos duga 37.982,40 kn.

_ Foto-dokumentacija provedenih radova (po potrebi).

_ Dopis poslovnog tajnika Marinka Miškovića Ur. broj: 330/10 od 08.09.2010.

_ E-mail Igora Trgovca predstavnika Ministarstva branitelja od 09.09.2010. o

neprovedenim radovima;

_ Saslušanje Damir Zorić, gospodarski tajnika MH

_ Očitovanje MH na zahtjev Ministarstva financija Porezne uprave Ur.broj 185/2012

od 24.05.2012.

_ Uvid u zapisnik 3. sjednice Predsjedništva od 31.08.2010.

_ Uvid u zapisnik 5. sjednice Predsjedništva od 7. rujna 2010.

_ Uvid u zapisnik 9. sjednice Predsjedništva od 5. listopada 2010.

_ Uvid u zapisnik 19. sjednice Predsjedništva od 18.01.2011.

Takoner postoji osnovana sumnja da je glavni tajnik Zorislav Lukić imao namjeru pogodovati istoj

granevinskoj tvrtki „TISA-GRADNJA“ u postupku javne nabave za provonenje granevinskoobrtničkih

radova na urenenju krovišta „Palače Matice hrvatske“ u Zagrebu 2009. i 2010. godine u

vrijednosti od oko 850.000 kn. Naime, Odlukom o odabiru od 6. srpnja 2009. godina prema kriteriju

odabira odabrana je tvrtka „TISA-GRADNJA“ a Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda potpisao je

Zorislav Lukić. Natječaj je poništila Državna agencija za kontrolu postupaka javne nabave svojim

rješenjem od 10. rujna 2009. zbog njegove nezakonitosti.

Dokaz:

_ Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, Ur. broj 282/09 od 6. srpnja 2009.

_ Rješenje Državne agencije za kontrolu postupaka javne UP/II-034-02/09-01/828, Ur.

broj: 354-01/09-6od 10. rujna 2009.

_ Svjedočenje svjedoka članova interne komisije za postupak javne nabave:

Marinko Mišković, Dragutin Veber, Mate Knezović

Ovaj postupak javne nabave ponovljen je 2009. godine ali iste godine i poništen radi toga što je,

prema službenim navodima iz zapisnika 125. sjednice Predsjedništva MH, došlo „do pada prihoda“.

Dokaz:

_ Odluka o početku postupka javne nabave, Ur.broj: 353/09 od 14. rujna 2009.

_ Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, Ur. broj 496/09 od 14. prosinca 2009.

_ Uvid u zapisnik 125. sjednice Predsjedništva od 08.12.2009.

Stranica 13 od 18

1842- 2012.

Menutim, usprkos činjenici da se ekonomske prilike do danas nisu promijenile, glavni tajnik

Zorislav Lukić inzistirao je da se ponovno pokrene postupak javne nabave za urenenje krovišta

„Palače Matice hrvatske“ u Zagrebu što je Predsjedništvo na žalost opet na njegov prijedlog usvojilo,

usprkos jakim mjerama štednje koje su prethodno donesene i usvojene.

Dokaz:

_ Uvid u zapisnik 20. sjednice Predsjedništva od 01.02.2010.

_ E-mail poruka Zorislava Lukića od 24. veljače 2011., 17:16h

VI. Manipulacije troškovima mimo sustava unutarnje kontrole

Za primjer nepoštivanja sustava unutarnje kontrole i manipulacija troškovima od strane glavnog

tajnika Zorislava Lukića može se iznijeti jedan nedavni primjer.

Dana 6. travnja 2012. glavni tajnik Zorislav Lukić zatražio je pisano odobrenje Predsjedništva MH

za plaćanje 19.000 kn troškova avionskih karata za potrebe polaznika „Filozofske škole Matice

hrvatske 2012: Marzin Heidegger: Bitak i vrijeme“ kojom prigodom je pisanim putem potvrdio da će

sponzori pokriti „gotovo cijelu sumu od potrebnih 65.000 kn“ čime je u zabludu doveo cijelo

Predsjedništvo MH. Ukupni troškovi projekta iznosili su 68.642,22 kn, a pristigle donacije samo

28.500 kn što je uzrokovalo manjak od 40.122,22 kn na štetu proračuna Matice hrvatske. Odjeli

Matice hrvatske nemaju svoj poseban proračun već se isključivo financiraju iz donacija ili sredstava

Središnjice ali samo ako je za tu svrhu dano posebno prethodno odobrenje ali u ovom slučaju ovakvo

odobrenje nije dano.

Dokaz:

_ E-mail Zorislava Lukića članovima Predsjedništva od 6. travnja 2012. u 11:30h

Kartice knjigovodstvenih konta donatora

_ Izvještaj o financiranju projekta „Filozofska škola MH 2012“

_ Rekapitulacija ispisanih kartica, donacije i troškovi, stanje 19.10.2012.

_ Kartice knjigovodstvenih konta troškova projekta

VII. Nepotizam

Za potrebe zapošljavanja prodavača u knjižari Matice hrvatske po javnom natječaju provedenom

2011. godine, glavni tajnik Zorislav Lukić dao je pisanu „obvezujuću“ preporuku u korist primanja

kandidata Ivana Mihokovića. U istom pismu preporuke stoji da je „Ivan Mihoković radio u knjižari

Matice hrvatske od listopada 2009. do lipnja 2011.“ te da je „od 2006. do 2010. godine radio za

Maticu hrvatsku na svim sajmovima kao prodajni savjetnik“.

Uvidom u kadrovsku evidenciju i evidenciju Službe financija utvrneno je da ista osoba nije legalno

radila za Maticu hrvatsku u razdoblju od 2006. do kraja 2010. godine. Isti je tek od 2011.g.

angažiran na temelju ugovora o djelu na posebnom poslu. Ivan Mihoković nećak je voditeljice

službe prodaje Valentine Zelenike koja je u iznimno dobrom odnosu s glavnim tajnikom Zorislavom

Lukićem.

Ovakvom obvezujućom preporukom dokazuje se nepotizam. Ujedno se neoborivo dokazuje da je

Ivan Mihoković do kraja 2010. godine radio „na crno“ mimo službene prijave radnika te da je

Stranica 14 od 18

1842- 2012.

sredstva za svoj rad od Matice hrvatske primao putem fiktivnih student-servis ugovora a što je već

ranije detaljnije opisano u točki I. ovog prijedloga.

Dokaz:

_ Preslika pisma preporuke Zorislava Lukića.

_ Uvid u konto karticu dobavljača Student centar, 2010, 224001,002, inicijali IM.

_ Uvid u radnu knjižicu za Ivan Mihoković.

VIII. Manipulacije robom u vlasništvu Matice hrvatske

28. rujna 2012., Glavni tajnik Zorislav Lukić izdao je usmeno narenenje stručnim službama da hitno

organiziraju i provedu preseljenje cjelokupnog skladišta sa Žitnjaka na lokaciju u Ulici Matice

hrvatske 2 bez da je o tome prethodno pribavljena suglasnost Predsjedništva MH i obavljena

inventura robe u tom istom skladištu sukladno pravilima struke. Pritom nisu obavljene konzultacije s

poslovnim tajnikom kao rukovoditeljem stručnih službi, te provedene sve potrebne organizacijske

pripremne radnje.

Skladište na Žitnjaku nalazilo se u zgradi naziva „novo analitica“ a djelovalo je potpuno ilegalno,

bez ikakvog ugovora, osiguranja, ulazne i izlazne dokumentacije robe (knjiga) Matice hrvatske.

Pristup zgradi bio je zabranjen poslovnom tajniku, a tako i svim službenicima Matice hrvatske,

uključujući Službu prodaje i voditelja skladišta Mladena Maričića. Pristup je bio moguć isključivo

po odobrenju glavnog tajnika Zorislava Lukića koje se nije moglo dobiti ili samo u iznimnim

slučajevima. Bila je to neka vrsta „privatnog skladišta“ Zorislava Lukića. Ovo skladište organizirano

je u potpunosti od strane Zorislava Lukića.

U nekoliko navrata na sjednicama Predsjedništva raspravljalo se o pokušajima gašenja ovog

ilegalnog skladišta, no, s obzirom na pretrpanost postojećeg skladišta u Ulici Matice hrvatske 2 i lošu

financijsku situaciju u kojoj se MH danas nalazi, isto nije omogućavalo zakup novog skladišta po

tržišnoj cijeni.

Dokaz:

_ Uvid u zapisnik 42. sjednice Predsjedništva od 11.10.2011.

_ Uvid u zapisnik 48. sjednice Predsjedništva od 13.12.2011.

_ Saslušanje voditelja skladišta Mladena Maričića.

Procjenjuje se da je vrijednost robe MH na tom skladištu iznosila izmenu 1,5 do 2 milijuna Kn.

Inventurna komisija koja je popisala ovu robu 1. i 2. listopada 2012.g. pri njenom dolasku u skladište

Matice hrvatske u Ulici Matice hrvatske u Zagrebu pobrojala je unos 7008 komada knjiga koji su

prisilno iznenada dovedeni sa tog ilegalnog skladišta. Ovi primjerci bili su podijeljeni na 13 naslova

knjiga visoke pojedinačne vrijednosti.

Dokaz:

_ Službena zabilješka poslovnog tajnika od 01.10.2012.

_ Uvid u zapisnik 82. sjednice Predsjedništva od 02.10.2012.

_ Nalaz inventurne komisije od 1. i 2. listopada 2012, strana 5.

(potpisano od strane dva predsjednika komisije).

Stranica 15 od 18

1842- 2012.

IX. Manjkovi na skladištima Matice hrvatske

Prema izvješćima inventurnih komisija, na skladištima Matice hrvatske svake godine utvrnuju se

visoki manjkovi knjiga i časopisa, a u razdoblju 2010. do 2012. inventurne komisije službeno su

utvrdile slijedeće manjkove i to:

1. Inventura 2010: manjak 328.318,52 kn

2. Inventura 2011: manjak 199.005,24 kn

3. Inventura 2012: manjak 365.787,30 kn

što ukazuje da je sa skladišta MH u trogodišnjem periodu, mimo službene evidencije, otuneno oko

893.000 kn vrijednosti raznih količina i naslova knjiga. Viškovi (mnogo manje vrijednosti) koji se

javljaju prilikom tih inventura ne mogu se kompenzirati ovim manjkovima jer se ne radi o istim

naslovima.

Dokaz:

_ Izvješće inventurnih komisija 2010.

_ Izvješće inventurnih komisija 2011.

_ Izvješće inventurnih komisija 2012.

Na upite poslovnog tajnika o mogućim razlozima ovolikih manjkova, posebne iskaze dale su

Voditeljica Službe prodaje i Voditeljica Službe financija.

Dokaz:

_ Pisano očitovanje: Vesna Orešković, voditeljica Službe financija od 19.10.2012.

_ Pisano očitovanje: Valentina Zelenika, voditeljica Službe prodaje od 19.10.2012.

Iz gore navedenih nekoliko ključnih propusta za zaključiti je da glavni tajnik Matice hrvatske Zorislav Lukić

ne provodi odnosno nije provodio svoju ugovornu dužnost provedbe nadzora nad zakonitosti i ispravnosti

poslovanja Matice hrvatske iako je to bio u obvezi provoditi neprekidno od 1. kolovoza 2002. godine a

sukladno svom Ugovoru o radu na neodreneno vrijeme od 26. srpnja 2002. godine te se osnovano sumnja da

je i sudjelovao u počinjenju ovih nepravilnosti radi čega je Matici hrvatskoj uzrokovana ogromna materijalna

ali i nematerijalna šteta, a kao korisnik sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske izložena je

visokom riziku u slučaju nadzora od strane nadležnih službi Republike Hrvatske.

Ujedno nije za isključiti odgovornost ostalih odgovornih osoba u MH, sukladno utvrdivoj individualnoj

odgovornosti.

Takoner, nije za isključiti da u proteklim razdobljima ima drugih financijskih nepravilnosti za što će biti

potrebna dublja analiza i detaljan pregled kompletne poslovne, materijalno-financijske dokumentacije jer

nepravilnosti koje su gore navedene mogu biti dovoljna indicija u postojanje mnogih još neutvrnenih

nepravilnosti koja su vješto prikrivena od poslovnog tajnika njegovim dolaskom na dužnost 1. siječnja 2011.

godine.

Vjeruje se da je voditeljica Službe financija Vesna Orešković bila prisiljena prikrivati ove nemale propuste

iako je o tim nepravilnostima znala a nije prijavila ili nije smjela prijaviti nadležnim tijelima, a činjenica je

da su svi gore navedeni podaci prolazili kroz Službu financija. Voditeljica Službe po uputama glavnog

tajnika Zorislava Lukića pripremala je sva izvješća prema Predsjedništvu Matice hrvatske, Nadzornom i

Stranica 16 od 18

1842- 2012.

Glavnom odboru. U tim izvješćima ispustila je izvijestiti tijela ove institucije o radnjama za koje se sa

sigurnošću može tvrditi da su bila nezakonita ili nepravilna pa stoga niti Nadzorni odbor nije mogao

postupiti sukladno svojim statutarnim odnosno zakonskim ovlastima. Pretpostavlja se, doduše, da je ista

voditeljica Službe financija bila pod pritiskom i ucjenom za svoje radno mjesto upravo od strane glavnog

tajnika Zorislava Lukića a kako bi o ovim nepravilnostima šutila pred unutarnjim i vanjskim nadzornim

tijelima, a što se saslušanjem Vesne Orešković može potvrditi.

Treba takoner podsjetiti na to da je bivši poslovni tajnik Marinko Mišković napustio svoju dužnost u jesen

2010. godine uslijed pritisaka glavnog tajnika Zorislava Lukića kome je neposredno služio a radi

nepravilnosti u poslovanju kojima je očito svjedočio a nerijetko u njima po nalogu Zorislava Lukića morao i

sudjelovati. Marinko Mišković nije bio ekonomske struke i s te osnove nije mogao provoditi učinkovitu

unutarnju kontrolu poslovanja.

O okolnostima iz ove prijave poseban iskaz mogu i neki drugi službenici Matice hrvatske koji mogu biti

naknadno pozvani.

Radi zaštite svojih prava, pozivam se na pozitivne odredbe kaznenog i radnog prava i presude nadležnih

sudova kojima osobe, koje ukazuju na nezakonitosti u poslovanju svojih poslodavaca, ne mogu za to biti

sankcionirane udaljavanjem sa svog radnog mjesta. Pored toga, Matica hrvatska smatra se javnom službom

te su stoga njene poslovne knjige javno dostupne u skladu s pozitivnim odredbama Zakona o pravu na

pristup informacijama.

Nadzorni odbor se ovime obavještava da će se unutar najkasnije 15 dana ovaj prijedlog u obliku kaznene

prijave podnijet Općinskom državnom odvjetništvu po onim točkama te protiv onih odgovornih osoba,

gore, gdje se i za koje se sumnja da su počinjena kaznena djela i oštećen proračun Matice hrvatske i

Državni proračun Republike Hrvatske s obzirom da bi se prešućivanje spoznaje o počinjenom kaznenom

djelu ili djelima takoner moglo smatrati kaznenim djelom, a temeljem pisanog odobrenja potpredsjednika

Matice hrvatske akademika Stjepana Damjanovića o obvezi ispunjavanja grananske dužnosti.

Dokaz:

_ E-mail poruka Stjepana Damjanovića, četvrtak, 12 srpanj 2012 17:34:55

Kao službena osoba, dužnosnik Matice hrvatske, obvezan sam postupiti sukladno hrvatskim pozitivnim

propisima. Naime, člankom 302. stavak 2. Kaznenog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“ br.

125/2011) propisano je, cit.: „Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se službena ili odgovorna osoba

koja ne prijavi počinjenje kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom

djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili progonu po prijedlogu.“.

Slijedom iznesenog, smatram da sam kao službena osoba – službenik u ovom tijelu javne vlasti – Matici

hrvatskoj, zaposlen na dužnosti poslovnog tajnika, u zakonskoj obvezi podnijeti ovaj prijedlog s obzirom da

osnovano sumnjam da je gore opisanim radnjama znatno oštećena Matica hrvatska kao korisnik sredstava

državnog proračuna a time i sam državni proračun Republike Hrvatske.

Takoner, sukladno članku 109. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09, 61/11) propisano

je, cit. „obraćanje radnika zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeri podnošenje prijave o toj

sumnji odgovornim osobama ili nadležnim tijelima državne vlasti, ne predstavlja opravdani razlog za otkaz

ugovora o radu“ te smatram da Matica hrvatska na temelju ove prijave nema pravne osnove udaljiti me sa

dužnosti poslovnog tajnika Matice hrvatske.

.

Stranica 17 od 18

1842- 2012.

Na temelju gore iznesenog i dostavljenih dokaza dostavlja se slijedeći:

PRIJEDLOG NADZORNOM ODBORU MATICE HRVATSKE

I. Pokretanje postupka ocjene zakonitosti rada i odgovornosti Glavnog tajnika Matice hrvatske

Zorislava Lukića i ostalih odgovornih osoba u Matici hrvatskoj te shodno ovlastima Nadzornog

odbora propisanim člankom 77. Pravila Matice hrvatske pokretanje postupka provjere

cjelokupne poslovne i financijske dokumentacije a posebno za radnje opisane u točkama gore,

nije za isključiti i ostale skrivene nezakonitosti. Provesti dubinsko snimanje cjelokupnog

poslovanja u razdoblju od bar 6 poslovnih godina 2006-2012.

II. Prihvaćanje prijedloga za pokretanje kaznenog postupka protiv odgovornih osoba i službenika

Matice hrvatske nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu koji su sudjelovali u namjeri,

pokušaju, prikrivanju i sudjelovanju u kaznenim djelima posebno iz područja utaje poreza i

drugih davanja, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja ili pa djela s obilježjima

pranja novca te ostalih kaznenih djela propisanih Kaznenim zakonom Republike Hrvatske a za

razdoblje za koje još nije nastupila zastara propisana kaznenim, poreznim, radnim i drugim

propisima Republike Hrvatske, a s posebnim osvrtom na razdoblje od 2006. do kraja 2012.

odnosno na razdoblje koje još nije podleglo institutu zakonske zastare.

III. Sazivanje izvanredne sjednice Nadzornog odbora Matice hrvatske te potvrnivanje osnovane

sumnje u gore navedene nezakonitosti rada glavnog tajnika Zorislava Lukića i ostalih

odgovornih osoba u pravnoj osobi Matica hrvatska te potvrnivanje njihove odgovornosti i

propusta u nepoduzimanju prijeko potrebnih radnji koje su svojim ovlastima i obvezama trebali

poduzeti, a nisu poduzeli, već su, dapače, u njima aktivno i protuzakonito sudjelovali.

IV. Pokretanje stegovne odgovornosti protiv službenika Matice hrvatske koji su sudjelovali ili

prikrivali nepravilnosti, propuste, kaznena djela ili prekršaje u ovoj javnoj službi te njihovo

udaljavanje s radnog mjesta.

V. Pokretanje izvanrednog postupka smjene glavnog tajnika Zorislava Lukića sa dužnosti glavnog

tajnika Matice hrvatske, osobe zadužene za vonenje i nadzor ustroja i poslovanja Matice

hrvatske te ostalih odgovornih osoba u Matici hrvatskoj s pozicije člana/ova Predsjedništva

Matice hrvatske shodno njihovoj dokazivoj individualnoj odgovornosti.

VI. Ovaj prijedlog u obliku prijave podnijeti Poreznoj upravi i Inspektoratu rada kao nadležnim

tijelima u području obračuna utajenog poreza i doprinosa i rada „na crno“, a po onim

točkama, gore, gdje se sumnja da su počinjena kaznena djela i djela prekršaja te oštećen državni

proračun Republike Hrvatske.

VII. Ovaj prijedlog podnijeti na uvid u svojoj cjelini resornom Ministarstvu kulture Republike

Hrvatske radi uvida u način poslovanja korisnika sredstava državnog proračuna radi potpune

Stranica 18 od 18

1842- 2012.

transparentnosti, a u skladu s pozitivnim odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti

(„Narodne novine“ broj 139/2010) i Zakona o sustavu unutarnje financijske kontrole u

javnom sektoru („Narodne novine“ broj 141/2006).

dr. sc. August Turina

poslovni tajnik Matice hrvatske

Tel: +385.(0)1.48.78.340

Fax: +385.(0)1.48.19.319

Mob: +385.(0)99.24.24.079

[email protected]

Privitak:

– Dokazi I do IX, kao u tekstu; T

7 komentara

Uskoči u raspravu
 1. LJUTA TIGRICA!
  #1 LJUTA TIGRICA! 7 prosinca, 2012, 09:42

  Pederska posla! Turinu u mentalnu ustanovu

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. Tin
  #2 Tin 5 prosinca, 2012, 17:10

  A tko bi nego Borben, iako ih ima još previše takvih!

  Odgovorite na ovaj komentar
 3. Božić
  #3 Božić 4 prosinca, 2012, 19:29

  Je li onaj Borben Vladović ili neki drugi? Što ga štediš?

  Odgovorite na ovaj komentar
 4. Tin
  #4 Tin 4 prosinca, 2012, 19:25

  A koja poštenjačina je tek potpredsjednik Matice hrvatske akademik Tonko Maroević, koji je kao predsjednik Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo sa članovima: dr. sc. profesorica Andrea Zlatar Violić, dr. sc. professor Stipe Botica , Mira Švob i predsjednik Društva hrvatskih književnika s Ravnateljem uprave za knjigu i nakladništvo Ministarstva kulture Republike Hrvatske i predsjednikom SKD Prosvjeta Čedomirom Višnjićem, zajedničkom kulturom odbio financirati knjigu Kultura naprijed – zaustavimo primitivizam I to još kao članu Matice hrvatske! Živio primitivizam i komunistička bagra!

  Odgovorite na ovaj komentar
 5. Zenga
  #5 Zenga 3 prosinca, 2012, 04:49

  Među ovima možda ima i koje Zidićevo čedo!
  Koje su to “genijalne” lopine, pas im mat…grebo!
  Matici hrvatskoj treba projeniti ime u Matica lopinica!

  Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code