NOVA PRIJAVA PROTIV KARAMARKA

NOVA PRIJAVA PROTIV KARAMARKA

3. lipnja, 2016.

Prijava koju danas podnosimo odnosi se na sumnju u pogrešno uvrštenje iz navedene prijave, a koje se odnosi na vlasničku strukturu tvrtke Soboli d.o.o., što obzirom na međusobne vlasničke odnose utječe i na vlasničku strukturu ostalih uključenih trgovačkih društava
Tekst: Partnerstvo za društveni razvoj

REPUBLIKA HRVATSKA
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5, 10000 Zagreb
U Zagrebu, 1. lipnja 2016. godine
Predmet:
Prijava protiv potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

N/R: članovi Povjerenstva

Poštovani/e,
temeljem članka 39., stavak l. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 26/ll, 12112, 124112, 48113,57115) udruga Partnerstvo za društveni razvoj podnosi prijavu o mogućem sukobu interesa dužnosnika Tomislava Karamarka, aktualnog Prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Obrazloženje:

Dana 17. travnja 2014. godine, povodom prijave mogućeg sukoba interesa protiv dužnosnika Tomislava Karamarka, a koju je Partnerstvo za društveni razvoj podnijelo dana 6. srpnja 2015. godine, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je odluku kako se, postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Tomislava Karamarka, (tada, op.a.) zastupnika u Saboru RH, nete pokcrenuti s obzirom da od trenutka od kada se na njega kao dužnosnikn primjenjuju odredbe Zakona o sprječavaniu sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i Zakona o sprječavanju sukoba interesa, nije imao vlasničkih udjela u trgovačkim društvima Soboli d.o.o., Stabilis Consultum d.o.o., Doron net d.o.o., Ippon security d.o.o., Caballus net d-o-o-, i ustanovi sigurnost Educa, a niti je od tada u tim pravnim osobama vršio poslove upravljanja ili bio član nadzornog odbora, pa stoga nije kršio odredbe iz članka 1. stavka 1. i  6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i odredbe iz članka 14. stavka 1, članka 16. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa… ” (Odluka Povjerenstva u Prilogu l).

Vlasničke strukture

Prijava koju danas podnosimo odnosi se na sumnju u pogrešno uvrštenje iz navedene prijave, a koje se odnosi na vlasničku strukturu tvrtke Soboli d.o.o., što obzirom na medusobne vlasničke odnose utječe i na vlasničku strukturu ostalih uključenih trgovačkih društava.

Naime, u postupku utvrdenja činjenica Povjerenstvo je došlo do sljedećih zaključaka:

Iako je dužnosnik Tomislav Karamarko dostavio izvještaje o imovini i stalnim prihodima, te imovini bračnog druga i malodobne djece, povodom obnašanja duznosti rovnatelja POA-e i SOA-e, te iako (temeljnom 2005. godine izvršo prijenos uprovljaičih prava koja proizilaze iz udjela u vlasništvu (kapitalu) u trgovačkim druišvima na povjerenika, odvjetnika Miljenka Bukovca, nakon čega je 2006. Povjerenstvo je razmatralo da li su se obveze koje proizlaze iz zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju jednih dužnosti, koje su tada bile na snazi odnosile i na obnašatelia dužnosti rovnatelja POA-e i SOA-e.

U odluci se nadalje navodi:

,,S druge strane, Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti u članku 2. stavku l. izričito kao dužnosnike u smislu tog zakona navodi i članove Vlade Republike Hrvatske, pa je Tomislav Karamarko povodom obnašanja dužnosti Ministra unutarašnjih poslova, bio dužnosnik u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, i to od 10. listopada 2008. godine. Prema tome, relevantno razdoblje za promatranje da li je dužnosnik Tomislav Karamarko postupao sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i Zakona o sprječavanju sukoba interesa, predstavlja razdoblje od 10. listopada 2008. godine, odnosno od stupanja na dužnost ministra unutrašnjih poslova pa sve do dana donošenja ove Odluke kada dužnosnik Tomislav Karamarko, obnaša dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru. Obzirom da iz prethodnih proizilazi da u trenutku kada je stupio na dužnost Ministra unutrašnjih poslova, dužnosnik Tomislav Karamarko nije član uprave ili nadzornog odbora. Navodi  iz podnesene neanonimne prijave ocjenjuju se neosnovanima”.

Prema nalazima udruge Partnerstvo za društveni razvoj postoji utemeljena sumnja da utvrđene činjenice nisu istinite, odnosno daje dužnosnik Tomislav Karamarko u promatranom periodu bio suvlasnik kako u vlasničkoj strukturi trgovačkog društva Soboli, tako i u suvlasničkim odnosima u povezanim društvima.
Naime, kao posljedica afere – u medijima kolokvijalno nazvane Konzultantica, u kojem se spornim smatra poslovni odnos između tvrtke u vlasništvu sadašnje supruge Tomislava Karamarka, Ane Karamarko, obnovljeno je utvrđivanje činjenica važnih i za odluku u predmetu Tomislav Karamarko iz 2014. godine.

Pisanje Ivana Pandžića

Prva značajna sumnja da su ove dvije afere povezane proizilazi iz pisanja novinara dnevnika 24 Sata, Ivana Pandžića, u tekstu pod naslovom Slučaj Soboli – Još 2005. je radio za Petrovića (Tekst u Prilogu 2). Prema nalazu novinara Pandžića, poslovna poveznica izmedu Josipa Petrovića, lobista MOL-a, i Tomislava Karamarka proizlazi iz ranije nesporno utvrđene činjenice da je Tomislav Karamarko 2005. godine bio u poslovnom odnosu s Josipom Petrovićem. Za današnji kontekst važno je kako Tomislav Karamarko kao Prvi potpredsjednik Vlade sudjeluje u postupcima i pravnim radnjama povezanim sa sporom između Vlade RH i MOL-a oko vlasništva nad trgovadkim društvom INA d.d.

Naime, kako je vidljivo i iz Rješenja o odbadaju kaznene prijave koju je udruga Partnerstvo za društveni razvoj podnijela Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKoK), broj: K-u5-61/16 stranica 3. pasus 5 (Rješenje u Prilogu 3), Tomislav Karamarko bio je u poslovnom odnosu s Josipom Petrovićem 2005. godine, u vrijeme dok je Tomislav Karamarko bio dužnosnik, a istovremeno i suvlasnik trgovačkog društva Soboli d.o.o. i povezanih društava, dok je Josip Petrović u to vrijeme bio u upravi INA-e d.d. s kojom je Soboli d.o.o. poslovao. Odnosno kako USKOK na strani 3 pasus 5 i strani 4 pasus 1 navodi:

,,Naprijed utvrđene okolnosti pod kojima je trgovačko društvo Soboli d.o.o. angažirano od strane svih naprijed navedenih trgovačkih društava za pružanje usluga s područja korporativne sigurnosti te konzultantskih usluga ponudene su i obavijestima prikupljenima od odgovornih osoba istih te sudionika prijašnjih događanja. Tako Jurica Prskalo, Mario Crnjak, Svemir Vrsaljko, Ivica Minarević i Katarina Benkavić iz Hrvatskih Autocesta d.o.o., Josip Petović. Ivan Krejit i Marijan Lenac iz INA-e d.d,, Tihomir Dobrit iz Podravke D.D., Damir Mihanović iz Croatia osiguranja D.D., Zlatko Korpar iz AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.o.o., Nikola Mandekić iz Janafa D.D., Dragica Krpan iz skladišta plina d.o.o., Boris Gatina iz Hrvatske kontole zračne plovidbe d.o.o., Ivica Burit, Marijan  Petković, Joško Berket Bakota, Tomislav Batur, Mladen Milojević i Vlaho Durović, ravnatelji Lučkih uprava, te Nina Perko iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (sada Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture)…. ,,

Sukobi interesa

Obzirom da navedeni dokument potvrđuje da poslovni odnosi Tomislava Karamarka i Josipa Petrovića datiraju još iz 2005. godine, tako se prilikom utvrđenja postojanja sukoba interesa u aferi Konzultantica mora voditi računa i o ovoj činjenici (da postoji trajni odnos između dužnosnika Tomislava Karamarka s jedne strane te Josipa Petrovića s druge strane).

Uz navedeno, druge utvrđene okolnosti u odnosu na odluku Povjerenstva iz 2014. godine na koju se ovdje pozivamo, postaju još više problematične, te dovode u pitanje valjanost odluke. Naime, kako je novinar Pandžić naveo, posebice se spornim smatra vlasništvo nad trgovačkim društvom Soboli d.o.o., odnosno činjenicu da u spisu Trgovačkog suda u Zagrebu ne postoji jasan pravni slijed iz kojeg je vidljivo da Tomislav Karamarko ne bi bio suvlasnik Sobolija, a samim time i ostalih povezanih društava, odnosno da ne bi mogao konzumirati vlasnička prava, kako u periodu kojeg se ticala prethodna prijava (2003.-2011.), tako i u periodu nakon toga, odnosno i danas.

Naime, iz dokumentacije koju u članku navodi novinar Pandžć proizilazi da je Trgovačkom sudu u Zagrebu doista 22. studenog 2006. godine podnesen zarhtjev za upis prijenosa vlasnidkog udjela u tvrtki Soboli d.o.o. s Tomislava Karamarka na Ivana Baketu (time se dodatno potkrijepljuje tvrdnja da 2005. godine Tomislav Karamarko bio suvlasnik Sobolija). Stoga, kada Povjerenstvo u obrazloženju odluke iz 2014. godine koju je dostavilo udruzi Partnerstvo za društveni razvoj tvrdi da je ,,Tomiskm društvima”. Pretpostavljamo da je Povjerenstvu dostavljen dokument od 22. studenog 2006. godine, odnosno društveni ugovor o prijenosu vlasništva. No, iz Podneska predlagatelja (Podnesak u Prilogu 4). mogao biti povučen, a što Povjerenstvu kod predhodne odluke očigledno nije bilo poznato, odnosno da zahtjev koji je dostavljen Povjerenstvu nije proveden u Sudu. Tome u prilog govori Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 27. studenog 2006. godine (pet dana poslije) kojim se obustavlja postupak I upisa promjene člana društva u Registar trgovačkog suda (Rješenje u prilogu 5).

Udruga Partnerstvo za društveni razvoj je nakon uvida u navedenu dokumentaciju, te uvida u dokumentaciju Partnerstva za društveni razvoj, te odluke USKOK-a (iz 2016. godine) i Povjerenstva (2014. godine) procijenila da postoji ozbiljna sumnja da je navedenim radnjama dužnosnik Tomislav Karamarko, odnosno njegovi pravni zastupnici, prikrio stvarno stanje vlasništva u trgovačkom društvu Soboli d.o.o., te da je u promatranom periodu (2003. – 201 l. godina), dužnosnik Tomislav Karamarko bio suvlasnik trgovačkog društva Soboli d.o.o. i povezanih društava. Isto tako smatramo kako bi ova činjenica mogla u bitnome izmijeniti ocjenu Povjerenstva u navedenom predmetu, te tražimo da Povjerenstvo pokrene postupak protiv dužnosnika Tomislava Karamarka. Isto tako, ukoliko bi se ispostavilo, da su naše sumnje koje proizilaze iz navedene dokumentacije točne, postoji sumnja da dužnosnik Tomislav Karamarko i dalje u suvlasničkom odnosu u trgovačkom društvu Soboli d.o.o., odnosno kako se društvo zove nakon promjene imena i statusa nakon 13. ožujka 2012. godine – Centar za informatiku i poslovno savjetovanje d.o.o.
Obzirom da je spis povezan s trgovačkim društvom Soboli d.o.o. na Trgovačkom sudu u Zagrebu u neredu, te da je zbog nejasnoća u pravnim aktima koji uređuju pravni slijed vrlo teško utvrditi što danas je, a što nije istina u predmetu Karamarko, molimo vas da predmetu pristupite s dužnom pažnjom, te da zatražite relevantne provjere vjerodostojnosti dokumenata u spisu i njihovog pravnog učinka od nadležnih institucija.
Molimo Vas da nas izvijestite o učinjenom.

U prilogu prijave:

PRILOG l. Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Broj:
5l-86/1 od 17. travnja 2014. godine
PRILOG 2. Članak novinara Ivana Pandžića pod naslovom “slučaj Soboli
Petrovića”, objavljenog 3. svibnja 2016. godine
PRILOG 3. Rješenja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Broj: K-US-61/16 od 7.ožujka 2016. godine
PRILOG 4. Podnesak predlagatelja kojim se povlači prijedlog o upisu promjene članova društva Soboli d.o.o. od 1. studenog 2006. godine
PRILOG 5. Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 27. studenog 2006. godine (T106/12000-3) T

3 komentara

Uskoči u raspravu
 1. klarens
  #1 klarens 13 lipnja, 2016, 21:08

  HDZ = SDP + SATELITI ( nini partijaneri )
  =================================
  Takozvana TETURAVA PARTIJA
  =================================
  Iza svega je KPJ
  =================================
  KPJ = SRBIJA
  =================================
  Srbi rade za RUSE
  =================================
  Sav, ama sav Hrvatski politichki olosh
  =================================
  Posluje po sluzhbenom pravilniku KPJ
  =================================
  Mi smo obichne male budale
  =================================
  Stojimo na stanici i chekamo bolji zhivot
  =================================
  A KPJ je vech odavno demontirala prugu

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. navijala
  #2 navijala 3 lipnja, 2016, 21:01

  Pa sto ti je taj sukob interesa? Nikakav to nije lopovluk,ali pokradeni drzavni kapital nitko ne istrazuje , sto je dokaz,da ovom drzavom vlada mafija…
  Na vlast,radi zabave,dovode ovog ili onog,drzavni interesi su u rukama pojedinaca i mi glasaci smo obican manipulativni objekt.Da ne pricam dalje pa to vec svi znamo,ali kako se poasamo???

  Odgovorite na ovaj komentar
 3. navijala
  #3 navijala 3 lipnja, 2016, 19:34

  Kad su tako revni neks pronsdju krivce zs INA-ine milijarde koje su nestale.

  Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code