KALMETA KAO GRADONAČELNIK ZADRA

KALMETA KAO GRADONAČELNIK ZADRA

6. studenoga, 2012.

 

kalmeta 232104S1

Nepravilnosti utvrđene od strane Ministarstva uprave

Piše: Stranka hrvatskog zajedništva 

Upravna inspekcija Ministarstva uprave Republike Hrvatske izvršila je nadzor u tijelima grada Zadra, 1996. godine za vrijeme mandata Božidara Kalmeta te je utvrdila sljedeće nepravilnosti i nedostatke:

1. Glede nadzora nad zakonitošću akata koje je donijelo Gradsko vijeće, utvrđeno je da te akte Uredu župana dostavlja Referada za pripremu sjednica Gradskog vijeća, što je suprotno članku 79. stavak 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, kojim je propisano da je gradonačelnik dužan u roku  od 8 dana od dana donošenja dostaviti županu, statut odnosno opće akte koje donosi predstavničko tijelo grada.

2. Glede članova Poglavarstva, u članku 36. Statuta grada Zadra propisano je da Poglavarstvo grada Zadra broji od 7 do 11 članova. Ovo je suprotno članku 37. stavak 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, kojim je propisano da se broj članova poglavarstva utvrđuje statutom jedinice lokalne samouprave u skladu s ovim zakonom. Poglavarstvo ima 7 članova. Poglavarstvo nije donijelo svoj poslovnik, što je suprotno članku 42. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, kojim je propisano da « ustrojstvo, način rada i odlučivanja poglavarstva jedinica lokalne samouprave, uređuje se njegovim poslovnikom u skladu sa statutom jedinice lokalne samouprave».  Zapisnici sa sjednica Poglavarstva su nepotpuni, budući se iz njih ne vidi način rada i odlučivanja poglavarstva.

3. Gradonačelnik je aktom od 24. lipnja 1996. godine podnio Ministarstvu uprave zahtjev za izdavanje odobrenja za grb i zastavu koje odobrenje još nisu dobili. Međutim, tijela Grada rabe grb iako nemaju odobrenje, što je vidljivo i iz zahtjeva kojim se traži odobrenje za uporabu od ovog Ministarstva, gdje zaglavlje navedenog akta sadrži grb Grada. Ovo je suprotno članku 9. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, kojim je propisano da općine, grad, županije, mogu, uz odobrenje tijela (organa) središnje državne uprave nadležnog za poslove lokalne samouprave, imati svoj grb i zastavu, odnosno Pravilniku o postupku za utvrđivanje grba i zastave jedinice lokalne samouprave («Narodne novine», broj 80/94 i 26/95).

4. Uvidom u upravne akte, utvrđene su sljedeće nepravilnosti:

–         rješenja imaju nepropisno zaglavlje-suprotno članku 8. Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samouprave («Narodne novine», broj 25/94), jer nedostaje grb Republike Hrvatske;

–         dio radnika koji radi na upravnom rješavanju nema ovlaštenja za poduzimanje radnji do donošenja rješenja, sukladno članku 39. Zakona o općem upravnom postupku;

–         u uvodima rješenja nepravilno i nepotrebno poziva se na članak 202. Zakona o općem upravnom postupku;

–         iza upute o pravnom lijeku nedostaju podaci o naplaćenoj upravnoj pristojbi, odnosno o oslobođenju od obveze plaćanja upravne pristojbe s naznakom pravnog temelja za isto.

5. Uvidom u rad pisarnice utvrđeni su sljedeći nedostaci:

–         u pisarnici se ne vodi registar (kazalo) što otežava pronalaženje predmeta;

–         interne dostavne knjige ne vode se sukladno propisima, budući u istim knjigama nije vidljivo tko je zadužen za predmet, te nedostaju podaci o vraćanju dovršenih predmeta pisarnici;

–         u arhiviranim predmetima nedostaju propisane upute pisarnici;

–         urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta za prethodnu godinu zaključeni, ali nisu ispisane sve klasifikacijske oznake neriješenih predmeta iz prethodne godine, te precrtavanje predmeta nakon što su isti riješeni.

6. U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i načinu rada tijela gradske samouprave i uprave za pojedina radna mjesta alternativno je određen potrebni stupanj stručne spreme. Alternativno određivanje potrebnog stupnja stručne spreme za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta protivno je važećim propisima.

7. Nazvi određenih zadataka i poslova nisu u skladu sa jedinstvenim nazivima zadataka poslova određenih Uredbom o jedinstvenim nazivima zadataka i poslova te o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika u organima uprave («Narodne novine», broj12/84).

8. Nije uređeno pitanje obveze polaganja stručnog ispita djelatnika koji ne ispunjavaju taj uvjet.

9. Djelatnici koji nemaju položen stručni, odnosno državni stručni ispit, a Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i načinu rada tijela gradske samouprave i uprave, nije utvrđena obveza polaganja, što je protivno odredbama članka 56c. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, članku 318. Zakona o upravi («Narodne novine», broj 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90 i 47/90), te odredbama Uredbe o jedinstvenim nazivima zadataka i poslova te o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika u organima uprave, a među djelatnicima u vrijeme nadzora koji nemaju položen državni stručni ispit u Uredu grada je i Dolores Grdović, stručni suradnik za informiranje i odnose s javnošću, sadašnja supruga bivšeg gradonačelnika Kalmete. T

2 komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code