„HRVATSKI GHANDI“  U  UTRCI ZA 11. IZBORNU JEDINICU

„HRVATSKI GHANDI“ U UTRCI ZA 11. IZBORNU JEDINICU

15. studenoga, 2011.

 

tenk
O Leu Pločkiniću iz Mostara pišu engleski mediji

Izbori u Hrvatskoj, koji su za tri tjedna će ugledatinovu desničarsku stranku koja se protivi ulasku Hrvatske u EU.Nacionalni demokrati koji su osnovani u 2009.   su preplavili javnost medijskim naslovimakojima su najavili da će kandidat u 11. izbornoj jedinici (hrvatska dijaspora, birači su uglavnom Hrvati Bosne i Hercegovine) biti Leo Pločkinić, što znači da će vladajuća Hrvatska demokratska zajednica po prvi put imati konkurenciju u 11. izbornoj jedinici, uz gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, koji je Hrvat iz Hercegovine.

BORAC ZA TREĆI IDENTITET

No, obje strane, HDZ  i Bandić nemaju odgovor za probleme Hrvata u Bosni i Hercegovini koji iz godine u godinu bivaju gori. Dok je HDZ osvajao  11. izbornu jedinicu kod  svakih izbora, a Bandić imao potencijal za privlačenje birača u 11. izbornoj jedinici, svoje su političke kredite među bosanskim Hrvatima potrošili i oni su u potrazi za nekim tko će se boriti za treći hrvatski entitet u Zagrebu. Dok  Hrvatski narodnisabor  u BiH nije utvrdio liste za 11. izbornu jedinicui glavnog predstavnika hrvatske dijaspore i Hrvata u BiH koji je bio predstavnik  ideja bosanskih Hrvata, Nacionalni demokrati su odskočili i kandidirali osnivača udruge Croatia Libertas, glavnog urednika straniceCroportal.ba, glavnog  zastupnika ideje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini – Lea Pločkinića.

Pločkinić je savršen kandidat za taj posao jer on živi u Mostaru cijeli život. Doživio je marginalizaciju i diskriminaciju Hrvata u BiH od strane međunarodne zajednice, bošnjačkih nacionalista kojima je na čelu Bakir Izetbegović i islamski fundamentalisti u BH.Pločkinić je ono što Hrvati u BiH žele, svog zastupnika u Hrvatskom saboru, umjesto predstavnika vladajućeg HDZ-a koji nisu do sada bili bosanski Hrvati i imaju prebivalište u Hrvatskoj.Pločkinić zna situaciju u Bosni i Hercegovini savršeno, zna kako Hrvatska treba voditi svoju politiku prema BiH i razvio je strategije za Hrvate u BiH (napisao je dvije knjige na temu  strategija potrebnih  Hrvatima u BiH koje se aktivno primjenjuju: Nacionalna i ekonomska  strategija Hrvata u BiH i Doktrina Hrvata u BiH) .

STAO PRED OKLOPNJAKE SFORA

Pločkinić je pravi domoljubni Hrvat: 1997, dok je studirao novinarstvo u Mostaru, u jednoj od najvećih racija u Mostaru koja je provedena od strane SFOR-a, vodio je skupinu hrvatskih studenata koji su prosvjedovali mirno ispred SFOR-a u zapadnom Mostaru te stajao 20 minuta ispred vojnog transportera  bez izazivanja bilo koga, a kasnije su ga odvukli na stranu NATO vojnika, dok je transporter prošaona svoje odredište. To je bio njegov Gandhi trenutak. Kasnije je napisao brojne članke za hrvatske medije u BiH i osnovao udruguCroatia Libertas i Alternativnu vladu Herceg-Bosne kojoj je predsjednik. Protivi se radikalnom islamu i bošnjačkome nacionalizmu u BiH, što ga je učinilo političkom metom obje skupine. Nakon što je Jašarević Mevlid pucao na američko veleposlanstvo u Sarajevu, pozvao je na zabranu vehabija u BiH koji se svake godine pokazuju kao sve veći problem za Bosnu i Hercegovinu.

Također je i antifašistički i antikomunistički, žestoki kritičar Hrvatske stranke prava BiH, „multikulturalni“ socijaldemokrat i lijevog-krila u Hrvatskoj. Ukratko, pravi klasični Westernborac za slobodu.

Do sada, Pločkinić je najbolji kandidat za Hrvate u BiH, ali je pitanje hoće li i Nacionalni demokrati porazitiHDZ i Milana Bandića u 11. izbornoj jedinici? To ćemo vidjeti 4. prosinca, ali nadamo se kakobi Nacionalni demokrati mogli uznemiriti HDZ i kako će birači poslati Lea Pločkinića u Hrvatski sabor.

WordPress

http://occidentallibertas.wordpress.com/2011/11/13/hes-the-right-man/

ORIGINALNI ČLANAK IZ WORD PRESSA:

The elections in Croatia which are for three weeks (4th od December) will see a new right-wing party which opposes the entrance of Croatia in the EU and that are the National Democrats which were founded in 2009 by Dean Golubić,but recently the ND have made headlines when they announced that they will candidate in the 11th electoral district (Croatian diaspora,voters mostly Croats of Bosnia-Herzegovina) Leo Pločkinić which means that the ruling Croatian Democratic Union will for the first time have a competition in the 11th electoral district along the mayor of Zagreb Milan Bandić which is a Croat from Herzegovina.

But both,the CDU and Bandić have no answer for the problems of the Croats in Bosnia-Herzegovina which year by year are getting worse.While the CDU won the 11th electoral district in every election and Bandić has the potential to attract voters in the 11th electoral district their political capital among the Bosnian Croats has burned out and they are looking for someone who will fight for the third Croatian entity in Zagreb,while the Croatian National Assembly in B-H didn’t establish a list for the 11th electoral district as the main representative of the Croatian diaspora and the Croats in B-H which was seen as an idea against the ongoing political abuse of the Bosnian Croats,the National Democrats have jumped in and candidated the founder of the NGO Croatia Libertas,chief editor of Croportal.ba and the main advocate for the third Croatian entity in Bosnia-Herzegovina Leo Pločkinić.

Pločkinić is the perfect candidate for the job since he lives in Mostar all his life and he has seen the marginalization and the discrimination of the Croats in B-H by the International Community,Bosniak Nationalists which are led by Bakir Izetbegović and Islamic fundamentalists in B-H.Pločkinić is what the Croats in Bosnia-Herzegovina want,their own representative in the Croatian Parliament instead of representatives of the ruling CDU which aren’t Bosnian Croats and they have place of residence in Croatia.Pločkinić knows the situation in Bosnia-Herzegovina perfectly,he knows how Croatia should guide its policy towards B-H and developed a strategy for the Croats in B-H (wrote two books on the theme which strategy should Croats in B-H apply:National and Economical strategy of the Croats in B-H and Doctrine of the Croats in B-H).

Pločkinić is a real patriotic Croat:in 1997 while he was studying journalism in Mostar,in one of the biggest raids in Mostar which was conducted by SFOR,he led a group of Croatian students which were peacefully protesting the presence of SFOR in West Mostar,he stood for 20 minutes in front of a tank without provoking anyone and later he was put aside by NATO soldiers while the tank passed to its destination.That was his Gandhi moment.Later he wrote numerous articles for the Croatian media in B-H and founded NGO Croatia Libertas and the Alternative government of Herzeg-Bosnia which serves as its president.He opposes radical Islam and Bosniak Nationalism in B-H which made him a target of both groups,after Mevlid Jašarević fired on the US Embassy in Sarajevo he called for the ban on the Wahhabis in B-H which are every year passing,a bigger problem for Bosnia-Herzegovina.

Also he also an anti-fascist and an anti-communist,a fierce critic of the Croatian Party of Rights B-H,the multicultural Social Democrats and the left-wing in Croatia.In short words,a true Western-style freedom fighter.

By far,Pločkinić is thebest candidate for the Croats in B-H,but the question will he and the National Democrats defeat CDU and Milan Bandić in the 11th electoral district?We will see on the 4th of December,but my hope is that the National Democrats could upset the CDU and voters will send Leo Pločkinić in the Croatian Parliament.

WordPress

http://occidentallibertas.wordpress.com/2011/11/13/hes-the-right-man/

Tajništvo Nacionalnih demokrata za 11. izbornu jedinicu

063/459-191

092/2888-324

 

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code