NAPLATA POTRAŽIVANJA GRADA ZAGREBA

NAPLATA POTRAŽIVANJA GRADA ZAGREBA

9. veljača, 2019.
Print Friendly, PDF & Email

 

Razvidno je da Grad Zagreb savjesno i odgovorno brine o naplati svojih potraživanja, koristeći sva zakonom propisana sredstva i u zakonskim rokovima, postupajući jednako prema svima. Paušalne ocjene zastupnika Peteka po ovom pitanju podsjećaju nas na travanj prošle godine kada je izazvao veliku medijsku pozornost dokazano lažnim tvrdnjama da djelatnici Čistoće u Zagrebu odvojeno prikupljeni otpad u podzemnim kontejnerima prazne u isti kamion te na taj način neosnovano izazvao revolt građana koji otpad odvajaju

Tekst: Gradski ured za informiranje

U nizu medija posljednjih dana, slijedom tvrdnji zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba gospodina Renata Peteka, barata se paušalnim informacijama oko naplate potraživanja i otpisa dugova fizičkim i pravnim osobama od strane Grada Zagreba, kojima se iznose netočne i zlonamjerne tvrdnje s ciljem stvaranja negativne percepcije javnosti oko učinkovitosti i transparentnosti Grada Zagreba u postupanju s naplatom potraživanja

Činjenice govore drugačije:

Predmetna materija uređena je s više pravnih osnova i to: Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Općem poreznom zakonu, Ovršnom zakonu, Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakonom o zakupu poslovnog prostora te drugim povezanim propisima. Odredbe navedenih propisa kojima se uređuje predmetna materija su obvezujuće naravi, što znači da Grad Zagreb njima ni na koji način ne može slobodno disponirati.

Člankom 148. Općeg poreznog zakona propisani su slučajevi u kojima se provodi zakonom određeno obvezno otpisivanje potraživanja, a sve u skladu s preporukama Državne revizije i upravnog nadzora. Radi se, primjerice, o slučajevima kada ovršenik/tuženik više ne postoji ili je isti preminuo (ako se radi o fizičkoj osobi) – u prilogu primjer Zaključka.

Grad Zagreb sa svoje strane u cijelosti postupa u skladu s navedenim propisima, odnosno, svoja temeljna rješenja o zaduženju i njihovo prisilno ostvarenje donosi u skladu s odredbama navedenih propisa na način kako ih one određuju.

Tako se po rješenjima glede komunalnog doprinosa, u slučaju da dužnik ne poštuje dinamiku plaćanja kako je to određeno konkretnim rješenjem, ovrha u pravilu pokreće u roku od šest mjeseci računajući od dana zakašnjenja, a nakon što se prethodno pojedinog dužnika opomenom još jednom pozove na plaćanje. Ista pravila vrijede za sve tvrtke što znači da, ukoliko netko ima potraživanja od Grada i dugovanje prema Gradu, isti se prebijaju, ukoliko u zadanim rokovima ne podmire svoje obveze, pokreće se ovršni postupak, a za cijelo to vrijeme dok postoji dospjeli nepodmireni dug, istima se obračunava i naplaćuje kamata, tako da je pogrešno i tendenciozno tvrditi da je bilo tko u povlaštenom položaju.

Dodatno se ističe da podaci o dugovanjima za komunalni doprinos koji su javno objavljeni predstavljaju zbirne iznose za višegodišnje proteklo razdoblje. Tu su uključeni i iznosi za koje je pokrenut postupak prisilne naplate, kao i iznosi dospjelog neplaćenog komunalnog doprinosa za koje još nije pokrenut postupak prisilne naplate, odnosno potraživanja ne starija od 6 mjeseci. Za ilustraciju, Grad Zagreb godišnje zadužuje bitno veće iznose, pa je tako npr. samo u 2018. godini zaduženje na ime komunalnog doprinosa iznosilo 215.000.000,00 kn, a tijekom iste godine naplaćeno je 196.000.000 kn.

Iako Gradonačelnik Grada Zagreba redovito poziva zastupnike da se obrate pročelnicima ureda radi pojašnjenja bilo koje problematike koja ih interesira, zastupnik Petek to, na žalost, nije učinio. Zastupnik Petek tvrdi da je analizirao podatke, ali iz njegove komunikacije vidljivo je nerazumijevanje propisa, poslovnih procesa i postupaka naplate.

Primjerice, ne uzima u obzir da je Grad Zagreb jedna pravna osoba koja ima 25 gradskih ureda, pa ne može biti sam sebi dužan, već postoje i interne knjigovodstvene evidencije koje služe isključivo analitici i planiranju budućeg postupanja (vidljivo iz njegove konstatacija da Gradski ured za imovinu duguje Gradu Zagrebu 20 milijuna kuna).

Glede spomeničke rente koja nije pravodobno podmirena, ovrha se u pravilu pokreće u roku od godinu dana, računajući od dana dospijeća, dok se, glede komunalne naknade koja se u najvećem broju odnosi na fizičke osobe, ovrha pokreće u pravilnim ciklusima pri čemu se jednokratno naplaćuju sve neplaćene obveze koje su dospjele tijekom prethodne dvije godine.

Primjerice, samo u 2018. godini, u odnosu na komunalnu naknadu, izdano je ukupno zaduženje u iznosu od 763 milijuna kuna te je u istoj godini naplaćeno preko 716 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju, u odnosu na spomeničku rentu, izdano ukupno zaduženje u iznosu od 16,8 milijuna kuna, a naplaćeno 16, 2 milijuna kuna. U medijima objavljeni iznosi predstavljaju zbirne iznose za višegodišnje razdoblje za koje je pokrenut postupak prisilne naplate kao i one iznose za koje još nije pokrenut postupak prisilne naplate.

Vezano uz efikasnost naplate potraživanja Grada koju zastupnik Petek propituje, ističemo da je samo u 2018. godini ukupno pokrenuto više od 35.000 ovršnih postupaka radi naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente, a koje Grad Zagreb provodi samostalno bez dodatnog angažmana i troškova vanjskih usluga.

Ističe se, također, da je naplata komunalne naknade i komunalnog doprinosa kontinuirano predmet upravnog nadzora Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, državne revizije Ministarstva financija te da do sada nije bilo nikakvih istaknutih zamjerki .

Pored svega gore navedenog ukazuje se na činjenicu da Grad Zagreb nakon upućivanja ovršnih rješenja na prisilnu naplatu FINI-i nema nikakvog utjecaja na dinamiku i uspješnost prisilne naplate. Pri tome se ukazuje da se na listi dužnika pred FINA-om nalaze brojni dužnici od kojih godinama nema nikakve naplate, ali moraju biti iskazani u knjigama Grada Zagreba sve dok ih FINA protekom tri godine ne obriše s liste kao nenaplative.

Što se tiče gradskih tvrtki (Zagrebački holding, ZET, Zagrebački velesajam), ukoliko postoji nenaplaćeno potraživanje po bilo kojem osnovu, uvijek se obavlja prijeboj za obveze i potraživanja Grada prema tim tvrtkama. Pored toga radi se o komunalnim tvrtkama čiji je Grad osnivač i ima 100% -ne udjele koji predstavljaju u računovodstvenom smislu financijsku imovinu Grada te je besmisleno spominjati odnose dugovanja i potraživanja između Grada i njegovih komunalnih društava, jer se u biti radi o jednom sustavu.

Vezano uz odnos Grada i Države razumljivo je i logično da Grad i Država surađuju, prebijaju međusobne obveze i potraživanja te, ukoliko ima otvorenih pitanja između njih, da ih rješavaju međusobnim pregovorima i dogovorima na obostranu korist, obzirom da su i jedni i drugi dio javnog sektora. Ipak, Grad je pokrenuo i postupke prisilne naplate za dugovanja Republike Hrvatske.

Iz svega navedenog, razvidno je da Grad Zagreb savjesno i odgovorno brine o naplati svojih potraživanja, koristeći sva zakonom propisana sredstva i u zakonskim rokovima, postupajući jednako prema svima. Paušalne ocjene zastupnika Peteka po ovom pitanju podsjećaju nas na travanj prošle godine kada je izazvao veliku medijsku pozornost dokazano lažnim tvrdnjama da djelatnici Čistoće u Zagrebu odvojeno prikupljeni otpad u podzemnim kontejnerima prazne u isti kamion te na taj način neosnovano izazvao revolt građana koji otpad odvajaju.

Z A K LJ U Č A K

1. Gradonačelnik Grada Zagreba, radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u sudskim postupcima radi naplate u kojima ovršenik/tuženik više ne postoji ili je isti preminuo (ako se radi o fizičkoj osobi), kada je ovrha obustavljena radi nemogućnosti naplate potraživanja, zastare, ili nekog drugog razloga te radi pogrešnog evidentiranja i knjiženja duga, odobrava, danom donošenja ovog zaključka, otpis potraživanja kao i knjigovodstveno isknjiženje nenaplaćenih potraživanja, te pripadajućih kamata na dan otpisa, u ukupnom iznosu od 1.894,861,41 kn, za slijedeće ovršenike i dužnike:

1.1. ČIČA BRANKO, za poslovni prostor na adresi Fra Filipa Grabovca 28, šifra objekta 07370180, po postupku Ovrv-15957/03, u ukupnom iznosu od 12.891,60 kn, budući da je dužnik preminuo, a Rješenjem javnog bilježnika Nives Mirčetić od 20.03.2016. (pravomoćno od 06.06.2017.) određeno je da se iza istog neće voditi ostavinski postupak radi nedostatka ostavinske imovine.

1.2. JADI d.o.o., za poslovni prostor na adresi Palmotićeva 29, šifra objekta 06607713, po postupcima Oz-748/01, Oz-288/02, u ukupnom iznosu od 33.649,70 kn, budući da je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Tt-115/2884-192, od 02.06.2018. dužnik brisan iz sudskog registra te kao pravni subjekt više ne postoji.

1.3. ZAGREJ d.o.o., za poslovni prostor na adresi Dolac 9, šifra objekta 06610129, za razdoblje 05/2013.-05/2017., u ukupnom iznosu od 422.873,79 kn, budući da je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-17/17903-1, od 30.05.2017. dužnik brisan iz sudskog registra te kao pravni subjekt više ne postoji.

1.4. DAKAL COMMERCE d.o.o., za poslovni prostor na adresi Petrinjska 52, šifra objekta 06602320, po postupku Oz-91/04 te daljnje dugovanje u ukupnom iznosu od 161.693,85 kn, budući da je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-04/4036-2, od 14.02.2005. dužnik brisan iz sudskog registra te kao pravni subjekt više ne postoji.

1.5. UDRUGA MOSLAVAČKIH STUDENATA, za poslovni prostor na adresi Đorđićeva 8, šifra objekta 06605494, po postupku Ovrv-199/17, u ukupnom iznosu od 13.122,75 kn, budući da je dužnik brisan iz Registra udruga 01.06.2018.

1.6. UDRUGA „NE BOJ SE – MADARA“, za poslovni prostor na adresi Dubrava 222, šifra objekta 02929902, po postupcima OV-1662/16, Ovr-4534/18 te daljnje dugovanje, u ukupnom iznosu od 35.263,37 kn, budući da je dužnik brisan iz Registra udruga 09.10.2018.

1.7. EMA ŠPORT d.o.o. u stečaju, za poslovne prostore na adresi Petrinjska 27, šifra objekta 06600743 i Đorđićeva 6, šifra objekta 06605435, za razdoblje 04-06/2011., u ukupnom iznosu od 10.998,48 kn, budući da je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-12/15667-1, od 19.12.2012. dužnik brisan iz sudskog registra te kao pravni subjekt više ne postoji.

1.8. HRVATSKI KNJIŽEVNI KRUG, za poslovni prostor na adresi Kneza Mislava 11, šifra objekta 07280173, po postupku Ovrv-18228/03, u ukupnom iznosu od 919,60 kn, budući da je punomoćnik Grada Zagreba utvrdio nemogućnost prisilne naplate navedenog potraživanja iz razloga što ovršenik nema otvorene račune te istom nije dodijeljen OIB, što je preduvjet za nastavak ovršnog postupka. Punomoćnik također ističe da, iako se ovršenik vodi kao aktivan u Registru udruga, predsjedniku i glavnom tajniku mandati su istekli još 2009., te slijedom svega navedenog predlaže otpis potraživanja.

1.9. INGLOT KOZMETIKA d.o.o., za poslovni prostor na adresi Masarykova 9, šifra objekta 06642837, u ukupnom iznosu od 48.295,64 kn, budući da je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-18/9262-1, od 27.03.2018. dužnik brisan iz sudskog registra te kao pravni subjekt više ne postoji.

1.10. EMIL KAREŠIN, za poslovni prostor na adresi Ilica 66, šifra objekta 06679986, po postupku P-9953/07, u ukupnom iznosu od 5.717,95 kn, budući da je dužnik preminuo, a iza istog nije vođen ostavinski postupak.

1.11. IDRIZI NAZMI, za poslovni prostora na adresi Hećimovićeva 13, šifra objekta 03587827, po postupcima Iz-18416/94, Iz-1963/95, Iz-512/96, Iz-797/97, Ovrvz-16174/99, Ovrvz-569/00, u ukupnom iznosu od 196.016,82 kn, budući da je provjerom u Mup-u punomoćnik utvrdio da je ovršenik već više od dvije godine odjavljen iz Republike Hrvatske, da je rođen 1933., dakle ima 85 godina te je za pretpostaviti da se vratio u rodnu Makedoniju, kao i da se neće vraćati u RH te s tim u vezi predlaže otpis potraživanja Grada Zagreba prema imenovanom.

1.12. IMCO d.d., za poslovni prostor na adresi Ilica 229, šifra objekta 06713319, po postupcima: za 1992. godinu, 1994. godinu (nema podataka o broju postupka), 1995. godinu (Iv-13427/96), 1996. godinu (Iv-12885/97, P-5744/04), 1997/98. godinu (Oz-619/99, P-531/01, Ovrpl-3639/07), 1999. godinu (Oz-726/00, Ovrv-24017/00, P-10157/06), 2000. godinu (Oz-931/01, Ovrv-26170/01, P-11879/09, Gž-5663/11), 2001. godinu (Oz-550/02), 2002. godinu (Oz-465/03, Ovrv-17699/03, P-642/07, Ovrpl-3931/10) i za razdoblje od 01/2003. do 07/2007. godine (Ovrv-613/11, Povrv-9934/11) u ukupnom iznosu od 837.704,16 kn, budući da je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-17/11674-54 od dana 23.10.2017. dužnik brisan iz sudskog registra te kao pravna osoba više ne postoji.

1.13. BLAŽEVIĆ ZVONKO, za poslovni prostor na adresi Kralja Zvonimira 66, šifra objekta 06759602, po postupku Ovrvz-477/2000, u ukupnom iznosu od 17.193,76 kn, budući da je Općinski sud u Zagrebu navedeno rješenje donio dana 05.06.2000., ali isto nikad nije uručeno ovršeniku pa stog nije steklo svojstvo pravomoćnosti i ovršnosti iz kojeg razloga nije moguće pokrenuti ovršni postupak pa punomoćnik Grada Zagreba radi izbjegavanja nepotrebnih troškova predlaže otpis potraživanja prema imenovanom.

1.14. DIVNA GUNJEVIĆ, za poslovni prostor na adresi Mesnička 34, šifra objekta 06623654, za razdoblje od 01/2004. do 06/2005., u ukupnom iznosu od 98.519,94 kn, budući da je Rješenjem o ovrsi, posl. br. Ovrv-19553/04 obuhvaćeno razdoblje od 01/2003. do 12/2003., a povodom prigovora ovršenice i provođenja parnice Općinski građanski sud u Zagrebu je Presudom, posl. br. P-3705/10, od 30.01.2013., mogao odlučiti jedino o platnom nalogu sadržanom u Rješenju o ovrsi, slijedom čega po mišljenju punomoćnika Grada Zagreba nije bilo moguće proširenje tužbenog zahtjeva na način da se u istom obuhvati i gore navedeno razdoblje, budući da bi isto bilo odbijeno od strane suda s napomenom da je potraživanje u zastari.

2. Grad Zagreb će obustaviti sve postupke koji se vode radi naplate potraživanja iz točke 1. ovog zaključka.

3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Stručna služba gradonačelnika, Sektor za zastupanje Grada i Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.T

1 Comment so far

Uskoči u raspravu
  1. Black Jack
    #1 Black Jack 10 veljača, 2019, 14:21

    Antifašistička, tj., Četnička posla!

    Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.