KAD OTPLATITE KREDIT UZMU VAM KUĆU

KAD OTPLATITE KREDIT UZMU VAM KUĆU

5. travanj, 2014.
Print Friendly, PDF & Email

 

 

prosvijed-400x230

Otvoreno pismo ministru Slavku Liniću

 

Napisala: Nada Landeka, Udruga Veronika Vera

Fotografija:www.udarno.com

Na temelju oglasa u dnevnoj tiskovini, i  po uputama predstavnika  trgovačkog društva „Tangos S“, Kaptol 5, Zagreb,   koji je žrtvu odveo u  Odvjetnički ured Hinka Žerjava, kojom prilikom je u uredu bila  prisutna  i  njegova supruga  odvjetnica Renata Žerjav, oboje na adresi  Stanka Vraza 11, 42000 VaraždinSa istim odvjetnicima Hinkom i Renatom  Žerjav žrtva je sklopila dogovor o kreditiranju,  a u uvjerenju da su isti predstavnici Banke Kovanice iz Varaždina. Po sklopljenom dogovoru o kreditiranju, odvjetnici Hinko i Renata Žerjav predočili su joj  ugovor sa Štedno kreditnom zadrugom Posojilnica – Banka Bilčovs – Hodišče –  Škofiče, Lamannsdorf, Bilčpovs 33 iz Austrije, pri tom tvrdeći da će se sva financijska transakcija vezano uz ovo kreditiranje obaviti u Banci Kovanica. Ugovori (tri) o kreditima, sa dvije različite pravne osobe, obje Štedno kreditne zadruge iz Austrije, (POSOJILNICA – BANKA BILČOVS, i POSOJILNICA-BANK ZILA) sklopljeni su na način da se nije mogao, prema njegovim riječima sklopiti jedan kredit u iznosu od 30.000,00 eur-a koliko je podnositeljici prijave bilo potrebno, već joj je odvjetnik Žerjav ponudio sklapanje tri kredita u iznosima 22.000,00 eur, 5.500,00 eur i 7.500 eur, i na sva tri odmah prilikom isplate obustavio svoju proviziju i proviziju koja navodno pripada Banci tako da je iznos primljen na ruke u njegovom uredu iznosio daleko manje od iznosa koji je bio naveden u ugovoru tj. prijaviteljici je na ruke isplaćen iznos od 27.000,00 eur-a a ne 38.000,00 eur. Razliku od 11.000,00 eur-a Hinko Žerjav i Renata Žerjav zadržali su za sebe, i na isti nisu platili porez na dohodak, sukladno zakonu.

Za sva tri kredita, osim hipotekarnog zaloga na nekretnini, za uredan povrat kredita jamčili su i  solidarni jamci.

NEZAKONITO FINANCIJSKO POSLOVANJE U HRVATSKOJ

Iz priloženih naloga za uplatu, izvršenih u Banka Kovanica, po nalogu odvjetnika Hinka Žerjava, evidentno je, i bez ikakve sumnje, da je prijaviteljica uplaćivala rate kredita na privatni devizni  račun odvjetnika Hinka Žerjava,   (u banci evidentiran kao DEVIZNA ŠTEDNJA GRAĐANA), konto broj 7 Banka Kovanica, 

Nadalje, bitno je napomenuti da žrtva nikada nije niti na koji način komunicirala sa davateljem kredita, koji nije ovlašten obavljati financijsko ni kreditno poslovanje u Republici Hrvatskoj, a koje poslovanje je propisano Zakonima o kreditnim institucijama, i Zakonom o štedno kreditnim zadrugama, niti su isti kontrolirani, a niti prijavljeni HNB-u, a niti drugim nadzornim institucijama u RH zaduženim za kontrolu tijeka novca u Republici Hrvatskoj.

Sami Ugovori nisu u dijelu napisanom na hrvatskom jeziku, uopće ovjereni  niti potpisani od strane davatelja kredita, pa se sukladno Zakonu o obveznim odnosima također smatraju nepostojećim tj. ništetnim, jer su ovjereni samo od jedne strane tj. od primatelja kredita, koji je cijelo vrijeme bio u zabludi da se radi o legalnom i zakonitom poslu, koji će se obavljati preko Banke Kovanica, kako je to odvjetnik Hinko Žerjav i rekao. Prijaviteljica nije znala, niti je mogla znati, da račun u Banci Kovanica pripada Hinku Žerjavu kao fizičkoj – privatnoj osobi, a ne kao osobi ovlaštenoj za provođenje bankovnih ili kreditnih odnosno nekih drugih financijskih transakcija.

U periodu od 2004 godine do 2013 godine, na žiro račun odvjetnika Hinka Žerjava, uplaćeno je od prijaviteljice više od 38.000,00 eur-a po osnovi plaćanja za primljena sredstva iz kredita. O svim uplatama, prijaviteljica posjeduje originalne potvrde o uplaćenim sredstvima.  Osim uplaćenih sredstava na njegov privatni devizni račun (kako je to osobno naložio),  prijaviteljica je značajan iznos sredstava dala odvjetniku direktno na ruke. Sama prijaviteljica svjedoči o „hrpi“ ljudi koji su čekali u redu da mu plate ratu kredita, a na njegovom stolu je kako ona kaže  „u tim prilikama bila značajna svota eura.“

Osim redovno uplaćenih rata, u Banci Kovanica i sredstava koje je primio „na ruke“, odvjetnik Hinko Žerjav, je po istoj osnovi blokirao mirovinu jednog od jamaca, s koje je mjesečno uskraćivao iznos od 750,00 kn, od 2008. godine pa  sve do dana njegove smrti, u listopadu  2013 godine što ukupno iznosi cca 7.200,00 eur-a.  Nadalje, i drugi nositelj manjeg  kredita i drugi jamac,  također su uplaćivali sredstva po zaduženjima s osnove ovih kredita, a odvjetnik je provodio i  zapljenu sredstava sa plaće (do sada nepoznat uskraćeni iznos).  Iz kompletne evidencije koju posjeduje oštećena, proizlazi, da je za  27.000,00 eur-a primljenih sredstava, do sada, od 2004. godine do danas uplatila što direktnom uplatom u banci, što na ruke odvjetnicima u njihovom odvjetničkom uredu, a što zapljenom sredstava sa žiro i tekućih  računa, iznos veći od  50.000,00 eur-a do prosinca 2013. 

Oštećena je u nekoliko navrata, pismeno a i osobno telefonskim putem,  putem drugih institucija, inspektorata, tražila od kreditora a i od odvjetnika očitovanje o stanju duga, konto kartice, izlistanje uplaćenih sredstava, i zamolbu da uplaćuje direktno na račun ovih dviju Štedno kreditnih zadruga, no njenom zahtjevu nije do danas udovoljeno.

LJUDI U REDU ČEKAJU DA PLATE RATE KREDITA

Istovremeno su odvjetnici Hinko i Renata Žerjav, kao punomoćnici ovih štedno kreditnih zadruga, neovlaštenih za poslovanje i kreditiranje na području Republike Hrvatske, sukladno pozitivnim propisima koji su na snazi u RH, a s kojima je Ministarstvo financija dobro upoznato, pokrenuli i ovršni postupak ne samo po računima, već i na nekretnini u vlasništvu prijaviteljice, upisanoj u z.k. ul. 4—-,  k.o. Grad Zagreb, ZK TIJELO II. Ono što najviše šokira, je činjenica da ovi „navodni“ kreditori koje prijaviteljica  nikad nije vidjela, susrela, niti s njima sklopila bilo kakav posao, već je dobila gotove ugovore, nepotpisane na  dijelu koji je sastavljen na hrvatskom jeziku od njihove strane, i to  u uredu ovih odvjetnika imaju, upisano založno pravo na nekretnini u iznosu od 22.000,00 eur-a, a da nakon uplate iznosa od preko 50.000,00 eur-a (kao pod gore), potražuju i danas iznos od preko 35.000,00 eur-a, točnije, sa obračunom u  prosincu 2013. godine.

Istovremeno, osim ovrhe na nekretnini koja je u tijeku, pokrenuli su i ovršni postupak nad plaćom jednog jamca   za iznos od 33.000,00 eur-a,  a također provode ovrhu i nad nositeljem drugog manjeg kredita  koji je prilikom isplate iznosio  7.500,00 eur-a sada potražuju 12.000,00 eur-a.

Po svemu proizlazi da sve uplate od 2004 godine do danas, a koje iznose preko 50.000,0 eur-a nisu niti proslijeđene na žiro račune  štedno kreditnih zadruga koje su nelegalno poslovale na području RH putem punomoćnika  tj. odvjetnika Hinka i Renate Žerjav, a koji ih i nadalje zastupaju na području RH, iako nemaju međunarodnu punomoć za zastupanje što je propisano ZPP-om, već su ta sredstva očigledno zadržana na računima Hinka Žerjava na koji su i bili uplaćivani. Samo stanje po potvrdi koju je prijaviteljica dobila iz Banke Kovanica, na dan 28.09.2004. godine –  potvrdjuje da je s tim danom na privatnom deviznom računu odvjetnika Hinka Žerjava stanje deviza pokazivalo iznos od 32.973,49 eur. 

Iz svega proizlazi, da ova dva odvjetnika, ne samo da postupaju protivno Odvjetničkom kodeksu kojim je propisano ponašanje odvjetnika na području RH sukladno odvjetničkoj etici, već i da su isti na nezakonit način pribavljali devizna sredstva, koja nisu ni na koji način kontrolirani od niti jedne institucije u Republici Hrvatskoj, naročito ne od strane HNB,  koja je inače zadužena za kontrolu financijskog toka novca od financijskih i kreditnih institucija i štedno kreditnih zadruga, a niti od strane Porezne uprave, koja je zadužena za utvrđivanje utaje poreza. Prijaviteljica posjeduje čvrsta saznanja da nije jedina koja je na ovakav način dovedena u zabludu i koja je uplaćivala visoke iznose po osnovi primljenog kredita.

Kako odvjetnici Hinko i Renata Žerjav, usprkos uplaćenim sredstvima od strane prijaviteljice od preko 50.000,00 eur-a do današnjeg dana za isplaćenih 26.000,00 eur-a i to na ruke u odvjetničkom uredu, i dalje provode ovršni postupak na nekretnini koja je jedno od jamstva po kreditu i koja je jedina nekretnina prijaviteljici, u kojoj živi, a koja je na žalost, zbog svih ovih opisanih okolnosti postala socijalni slučaj, potpuno nezaštićena od zakonodavnih tijela RH,  te joj ovi odvjetnici i nadalje  odbijaju dostaviti izlistanje uplaćenih sredstava, a odbijeno je i financijsko vještačenje koje je predloženo Općinskom sudu u Zagrebu, u Ovršnom postupku br. Ovr —-/08) te stoga  postoji neposredna i izravna opasnost da joj se u ovršnom postupku oduzme nekretnina za kredit koji je u stvari prema uplaćenim iznosima,  već dva puta isplaćen, a istovremeno i nezakonit, a sami ugovori ništetni, molimo da:

Ministarstvo financija, odmah i bez odgode izvrši nadzor nad poslovanjem Odvjetničkog ureda Hinka i Renate Žerjav, te nadzor nad njihovim privatnim kunskim i deviznim računima,  kao i da se provede nadzor odnosno kontrola da li su, kada i na koji račun uplaćivali uplaćena im sredstva, u korist Posojilnice Zila i Posojilnica Bilčovs, te da nakon provedene kontrole, utvrde, da li je od strane odvjetnika  Hinka i Renate Žerjav došlo do povrede hrvatskih zakona, odnosno do utaje poreza, te da  Ministarstvo financija nakon provedene kontrole pokrenu zakonom propisane postupke vezano uz  njihovu  kaznenu odgovornost. 

I SVJETSKA BANKA TRAŽI ZAŠTITU POTROŠAČA U HRVATSKOJ

Svjetska banka se još prije tri godine osvrnula na potrebu zaštite potrošača u RH, nužnom promjenom i primjenom zakona, zaštitom potrošača prema Zakonu o kreditnim institucijama. Članci 304. do 310. Zakona o kreditnim institucijama izričito se odnose na pitanja zaštite potrošača. Članak 309. ne nalaže HNB-u da reagira na pojedinačne pritužbe klijenata kreditnih institucija, ali ga ovlašćuje da nadzire da li pojedina kreditna institucija posluje sukladno dobrim poslovnim praksama, objavljuje opće uvjete poslovanja te nadzire ugovore koje ona zaključuje sa svojim klijentima. Članak 310. propisuje da se osim Zakona o kreditnim institucijama primjenjuje i Zakon o zaštiti potrošača. Važeće odredbe Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o zaštiti potrošača predstavljaju dobar temelj za zaštitu potrošača u bankovnom sustavu. K tomu, one ovlašćuju HNB za nadzor njihove primjene od strane banaka. Glavni izazov za Hrvatsku je provedba spomenutih odredbi putem učinkovitog institucionalnog te mehanizma obrade pritužbi.

Pravni sustav treba prepoznati i osigurati jasna pravila o zaštiti potrošača te su potrebni adekvatni institucionalni dogovori za učinkovito provođenje i prisilnu provedbu pravila o zaštiti potrošača.

U skladu s člankom 309. Zakona o kreditnim institucijama, HNB je ovlašten u okviru svojih nadležnosti nad kreditnim institucijama pratiti pridržava li se kreditna institucija općenito dobrih poslovnih praksi, posebno onih koje se odnose na objavu općih uvjeta poslovanja i ugovore zaključene s klijentima. HNB ipak ne provodi pregled evidencija o zaprimljenim pritužbama  kako bi se uvjerio da banke i ove štedno kreditne zadruge iz Austrije  poštuju Zakon o zaštiti potrošača iako mu Zakon o kreditnim institucijama to nalaže.

Članak 15. Zakona o obveznim odnosima propisuje da osoba koja smatra da je neko njezino pravo povrijeđeno je ovlaštena štititi ga i ostvarivati putem suda, ako zakonom odlučivanje nije povjereno nekom drugom nadležnom tijelu.

Pravne odredbe prema Zakonu o kreditnim institucijama – Članak 309. Zakona o kreditnim institucijama uređuje postupak pritužbi. Njime se propisuje da ako potrošač smatra da se kreditna institucija ne pridržava uvjeta iz ugovora o pružanju bankovnih, odnosno financijskih usluga, može svoj prigovor na postupke kreditne institucije uputiti:

I. odgovarajućoj organizacijskoj jedinici kreditne institucije – NE ODGOVARAJU I IGNORIRAJU PODNESKE

II. organizacijskoj jedinici kreditne institucije koja je zadužena za rješavanje pritužbi potrošača – NE POSTOJI

III. unutarnjoj reviziji u kreditnoj instituciji – IGNORIRAJU  BILO KAKVU KOMUNIKACIJU

IV. društvu ili udruzi za zaštitu potrošača – PRIJAVLJENO

V. nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata – DORHU

VI. drugim nadležnim tijelima – MINISTARSTVU FINANCIJA

Segment nebankovnih kreditnih institucija u Hrvatskoj obuhvaća društva za potrošačko financiranje, leasing društva, kartičarske kuće i zalagaonice.  Do sredine svibnja 2007., otprilike 110 štedno-kreditnih zadruga moralo je odlučiti hoće li ići u likvidaciju ili se preoblikovati u štedne banke (na koje se primjenjuje Zakon o kreditnim institucijama) ili u kreditne unije (na koje se primjenjuje Zakon o kreditnim unijama). U skladu s time, te institucije čine dio bankovnog sektora Hrvatske i podliježu nadzoru od strane HNB-a.

Razvoj nebankovnih kreditnih institucija koje odobravaju potrošačke kredite u Hrvatskoj je tek u ranoj fazi razvoja. Potrošačke kredite banke izdaju već godinama, no tek nedavno su nebankovne kreditne institucije također počele pružati usluge potrošačkog financiranja (to nisu institucije koje primaju depozite te stoga ne podliježu nadzoru od strane HNB-a). Ugovori o financiranju tih društava nude se potrošačima izravno putem trgovca, poput trgovaca automobila ili namještaja. U Hrvatskoj ovaj segment obuhvaća dva društva koja izravno pružaju financijske kredite, takozvane “zajmove” no upravo ova mogućnost “otvorila je vrata” brojnim manipulacijama i zlouporabama zakona.  U periodu od 2007.  do 2010. kada je  donešen novi Zakon o potrošačkom kreditiranju,  sklopljeni su brojni ugovori  o zajmovima, ugovori o kreditima  – što sa domaćim “kreditnim uredima”,  što sa štedno kreditnim zadrugama iz Hrvatske, a isto tako i iz inozemstva – a svi ovi ugovori nisu podvrgnuti nikakvoj kontroli i nisu  obuhvaćeni niri jednim zakonom,  stoga  su  takvim ugovorima oštećeni ne samo brojni građani RH, već i Republika Hrvatska, upravo iz razloga jer je uskraćena za ogroman iznos dobiti iz takvih transakcija a koje su ti tzv. Kreditni uredi i ŠKZ bili dužni platiti Ministarstvu financija.

Segment potrošačkog financiranja sastoji se od trgovačkih društva koja podliježu Zakonu u trgovačkim društvima (NN 111/1993., 34/1999., 118/03.), Zakonu o zaštiti potrošača (NN 125/2007.), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003., izmjene i dopune NN 118/2006. i NN 41/2008.) i Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 122/2003.). Ona također podliježu novom Zakonu o potrošačkom kreditiranju (NN 75/2009.), koji je stupio na snagu 2010. Ona ne

podliježu Zakonu o kreditnim institucijama (NN 117/2008.) budući da ona nisu financijske institucije koje primaju depozite.

Zakon o kreditnim institucijama definira “financijske institucije” (članak 9.) kao društva koja nisu “kreditne institucije” (definirane u članku 2.) i čija je pretežna djelatnost u jednom od nekoliko područja, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite, usluge vezane uz poslove kreditiranja i financijski leasing. Odredbe o zaštiti potrošača (članci 304-310.) primjenjuju se samo na kreditne institucije kako su definirane tim Zakonom. Stoga jedina “nadzorna” tijela za društva za potrošačko financiranje su Porezna uprava, FINA za izvještavanje o bilanci i Državni inspektorat za zaštitu potrošača.

NEZAKONITE OVRHE

U svojoj izjavi za medije, pomoćnik ministra Branko Šegon u kolovozu 2013., a i nakon toga neki drugi djelatnici iz Ministarstva financija izjavili su da je stotinjak trgovačkih društava   koji su  nudili kredite, kao i oni koji ovršuju sredstva po računima građana više ne posluju, te da su isti ugašeni. Provjerom u razgovoru sa građanima,  kao i provjerom  u sudskom registru, utvrdili smo da isti ne samo da dalje posluju na području Republike Hrvatske, već i nadalje ovršuju račune građana.   Zapanjujuća je činjenica da ta trgovačka društva  ovršuju račune bez ikakve zakonske osnove, jer su građani mahom sklopili ugovore o zajmovima i ugovore o kreditima sa tzv. Kreditnim uredima i Štedno kreditnim zadrugama kojima su tom prilikom  dali i ovjerene bianco zadužnice, dok su im račune blokirali druga trgovačka društva s kojima oni nemaju nikakav ugovorni odnos.

Kao posrednici u naplati,  ili bolje rečeno opunomoćenici  sa zadatkom naplate potraživanja, javljaju se  učestalo odvjetnik Majić iz Zadra, i odvjetnik  Krpan iz Zagreba,  kao i brojni djelatnici tzv. Kreditnih ureda,  i ureda koji u svrhu naplate  potraživanja  nazivaju građane iz call centara. Građani koji su sklopili  ugovore o kreditu, ili zajmu sa takvim “kreditnim uredima i ŠKZ”  su potpuno nezaštićeni, svakodnevno ih se uznemiruje i iznuđuje (osobe koje ih zovu, zovu u ime poduzeća s kojima građani nemaju nikakav ugovorni odnos),  a imovina im se ovršuje, te ih se  gotovo svakodnevno deložira iz njihovih stanova i kuća. Jednako tako velik je broj građana koji su ostali bez svojih domova već samim potpisom ugovora, za koji nisu shvatili da je Ugovor o kupoprodaji a ne Ugovor o zajmu. 

Ovo, gospodine ministre, i ostali službenici Vlade RH,  Ministarstva financija,  moramo zajedničkim snagama  što hitnije riješiti jer ćemo u suprotnom u Hrvatskoj  imati pune ulice socijalnih slučajeva.

Podsjećam vas  na medijske izjave službenika iz Ministarstva financija, kao i na izjave pomoćnika ministra financija Branka Šegona iz kolovoza 2013 godine, nakon održanog Okruglog stola o kreditnim uredima, a koji se javno izjasnio o ništetnosti takvih kreditnih aranžamana odnosno ugovora,  kao i kreditnih aranžamana s “navodnim investitorima iz inozemstva”, a u stvari zajmodavcima, a  koji zajmovi i krediti  nisu regulirani zakonom RH. Radi se o čistom dovođenju u zabludu i manipulaciji, te zlouporabi hrvatskih zakona na štetu hrvatskih građana, pa u duhu pravde i pravednosti, kao i ovlasti koje ovo Ministarstvo financija  ima, molimo da se što donese jedinstvena  Odluke na nivou RH o ništetnosti takvih kreditnih tj. ugovornih odnosa sa štednokreditnim zadrugama koje nisu registrirane u RH pa time niti zakonite,  kao  i  sa drugim  kreditnim  uredima i “investitorima”  koji su na području Republike Hrvatske   poslovali na nezakonit način, a koji su posljednjih četiri godine građane Republike Hrvatske dovele do ekonomskog sloma i genocida.

Zahvaljujem, s poštovanjem, i molim obavijest o učinjenom!

Zagreb, 10.01.2014.

Dostavljeno:

Ministarstvo financija

Ured Predsjednika RH

Vlada RH

Europska Komisija

A.A.

iz Zagreba

(podaci poznati Minisarstvu financija i

Udruzi Veronika Vere)

i

UDRUGA VERONIKA VERE

Martićeva 67/I

10000 Zagreb

adresa za poštu, p.p. 187 Branimirova bb T

 

 

183 komentara

Jump into a conversation
 1. vick mara
  #1 vick mara 7 svibanj, 2017, 09:13

  (TVRTKA VICK MARALOAN)
   
  Pozdrav gospođo, Vick Mara, zajmodavac je legitiman i pouzdan zajam za zajmove
  U uvjetima i odredbama jasno i razumljivo uz kamatnu stopu od 2%. iz
  USD $ 12,000 do $ 8,000,000, samo eura i funti. Dajem poslovne zajmove,
  Osobni zajmovi, studentski krediti, auto krediti i zajmovi za plaćanje računa. ako ti
  Treba loana2
     Morate učiniti je da me kontaktirate izravno
  U: ([email protected])
  Bog te blagoslovio.
  Iskreno,
  Gđa. Vick mara
  E-adresa: ([email protected])

  Napomena: sav odgovor treba poslati na adresu: ([email protected])

  Reply this comment
 2. Jeorge Cain
  #2 Jeorge Cain 5 svibanj, 2017, 15:00

  SVJEDOČANSTVO O NAČINU DAVANJA ZAHTJEVA IZ GENSKE ZAJMA (B.D.L.C)

  Pozdrav prijatelji!!! Moje ime je Jeorge Cain. Želim svjedočiti o dobrom zajmodavcu koji mi je pokazao svjetlo nakon što ga je jedan internetski zajmodavac prevario, svi su obećali dati mi zajam nakon što sam platio puno troškova koji ne donose ništa i nisu imali nikakav pozitivan rezultat. Izgubio sam teško zarađivati ​​novac i bio je ukupno 3.280.00USD. Jednog dana dok sam pregledavao internet i izgledao frustrirano kad sam došla na ženu svjedočenja koja je također bila prevarantica i eventualno je povezana s tvrtkom Legit Credit, tvrtkom Ben Davies Loan Company i e-poštom ([email protected]) gdje je napokon dobila Pa sam odlučio kontaktirati istu tvrtku za kredit i zatim im ispričati svoju priču o tome kako su me mučili 2 različita zajmodavca koji nisu ništa radili, nego da me naravno više bolim. Objasnio sam tvrtki poštom i sve što su mi rekli da više ne plačim jer ću dobiti moj kredit u svojoj tvrtki i također sam napravio pravi izbor da ih kontaktirate. Popunio sam obrazac za prijavu kredita i nastavio sa svime što je zatraženo od mene i na moj šok sam dobio zajam iznos od $ 55,000.00US dolara od ove velike tvrtke (Ben Davies Zajam Društva) upravlja gospodin Ben Davies božanstvom čovjeka i ovdje Ja sam danas sretan jer mi je ova tvrtka dala zajam pa sam napravio zavjet mojem da ću nastaviti svjedočiti na internetu o tome kako sam dobio moj kredit. Trebate hitno hit? Ljubazno i ​​brzo kontaktirati Ova velika tvrtka sada za vaš kredit putem e-pošte: [email protected] on je ljubazan srca.

  Reply this comment
 3. hopkinson lance
  #3 hopkinson lance 4 svibanj, 2017, 17:00

  Dobar dan,

  Dobiti svoj brz i jednostavan kredit ovdje na 3% kamatne stope bez stresa ili kolateralna, to je pravna i pravi protokoli su slijedili. Ako zainteresirani kontaktirajte nas putem e-pošte preko [email protected] i ispunite sljedeće podatke.

  Puno ime:
  Iznos pozajmice:
  Trajanje zajma:

  Hvala.

  Reply this comment
 4. IVANA LUKA
  #4 IVANA LUKA 2 svibanj, 2017, 15:06

  Trebate hitni zajam za isplatu duga ili vam je potreban zajam za popravak vašeg posla? Trebate li zajam za konsolidaciju ili hipoteku? Jeste li odbili banke i druge financijske institucije? Nemojte više tražiti jer smo ovdje kako bismo sve svoje financijske probleme učinili stvarom prošlosti! Posudimo tvrtkama, privatnim subjektima i pojedincima s niskim interesom i pristupačnim cijenama od 2%. Možete nas kontaktirati putem e-maila putem: ([email protected])

  APLIKACIJE PODATAKA

  1) ime ………………………
  2) Država …………………..
  3) Adresa ………………….
  4) Rod ……………………
  5) bračni status ………….
  6) Rad …………….
  7) Broj telefona ………..
  8) položaj na poslu …..
  9) mjesečni prihod ………………..
  10) ukupni zajam ………
  11) trajanje kredita …..
  12) Odredišni zajam ………………
  13) Datum rođenja ……………………

  Hvala.

  Reply this comment
 5. hopkinson lance
  #5 hopkinson lance 2 svibanj, 2017, 14:03

  Dobar dan,

  Dobiti svoj brz i jednostavan kredit ovdje na 3% kamatne stope bez stresa ili kolateralna, to je pravna i pravi protokoli su slijedili. Ako zainteresirani kontaktirajte nas putem e-pošte preko [email protected] i ispunite dolje navedene podatke.

  Puno ime:
  Iznos pozajmice:
  Trajanje zajma:

  Hvala.

  Reply this comment
 6. oceanicfinance
  #6 oceanicfinance 1 svibanj, 2017, 06:23

  Trebate li pravi zajam za poslovne svrhe ili platiti dug kontaktirati g. Kellie Wilson sada za prave kredite putem e-maila: [email protected]

  Reply this comment
 7. Peterson Cully
  #7 Peterson Cully 30 travanj, 2017, 23:50

  Hej,
  Trebate hitni zajam za brisanje dugova ili vam je potreban kapitalni zajam za poboljšanje poslovanja?
  Odbačeni ste
  Banke i druge financijske institucije?
  Trebate li zajam za konsolidaciju ili hipoteku?
  Nemojte tražiti dalje, jer smo ovdje da sve vaše financijske poteškoće učinimo prošlosti. Mi posuđujemo novac pojedincima
  Kojima je potrebna financijska pomoć koja ima lošu kreditnu ili novac
  Platiti račune, ulagati u poslovanje po stopi od 2%. Želim koristiti ovaj medij kako bismo vas obavijestili da pružamo pouzdanu i korisničku pomoć i spremni vam ponuditi zajam. Kontaktirajte nas putem e-pošte: [email protected]

  Reply this comment
 8. Peterson Cully
  #8 Peterson Cully 29 travanj, 2017, 11:29

  Hej,
  Da li vam je potrebna hitna kredit očistiti svoje dugove ili vam je potreban kapital kredit za poboljšanje vaše poslovanje?
  Slobodni ste
  Banke i druge financijske institucije?
  Da li vam je potreban kredit konsolidacija ili hipoteka?
  Ne gledati dalje, jer mi smo tu da sve svoje financijske probleme stvar prošlosti. Mi posuditi novac za pojedince
  kojima je potrebna financijska pomoć, koji imaju loše kreditne ili je potrebna novca
  platiti račune, da ulagati u poslovanje po stopi od 2%. Želim koristiti ovaj medij da vas obavijestiti da smo pružiti pouzdan i korisnik pomoći i spreman da vam ponuditi kredit. Tako da nas kontaktirate putem e-maila: [email protected]

  Reply this comment
 9. ramsey
  #9 ramsey 26 travanj, 2017, 14:40

  Prijaviti se za kredit na 3%, isplatiti račune ili započeti posao? Za više informacija Odgovorite na ovu E-mail: [email protected]

  Reply this comment
 10. Jeorge Cain
  #10 Jeorge Cain 21 travanj, 2017, 11:35

  SVJEDOČANSTVO O NAČINU DAVANJA ZAHTJEVA IZ GENSKE ZAJMA (B.D.L.C)

  Pozdrav prijatelji!!! Moje ime je Jeorge Cain. Želim svjedočiti o dobrom zajmodavcu koji mi je pokazao svjetlo nakon što ga je jedan internetski zajmodavac prevario, svi su obećali dati mi zajam nakon što sam platio puno troškova koji ne donose ništa i nisu imali nikakav pozitivan rezultat. Izgubio sam teško zarađivati ​​novac i bio je ukupno 3.280.00USD. Jednog dana dok sam pregledavao internet, izgledao sam frustriran kad sam došao na ženu svjedočenja koja je također bila prevarantica i eventualno je povezana s tvrtkom Legit Credit, tvrtkom Ben Davies Loan Company i e-poštom ([email protected]) gdje je napokon dobila Pa sam odlučio kontaktirati istu tvrtku za kredit i zatim im ispričati svoju priču o tome kako su me mučili 2 različita zajmodavca koji nisu ništa radili, nego da me naravno više bolim. Objasnio sam tvrtki poštom i sve što su mi rekli da više ne plačim jer ću dobiti moj kredit u svojoj tvrtki i također sam napravio pravi izbor da ih kontaktirate. Popunio sam obrazac za prijavu kredita i nastavio sa svime što je zatraženo od mene i na moj šok sam dobio zajam iznos od $ 55,000.00US dolara od ove velike tvrtke (Ben Davies Zajam Društva) upravlja gospodin Ben Davies božanstvom čovjeka i ovdje Ja sam danas sretan jer mi je ova tvrtka dala zajam pa sam napravio zavjet mojem da ću nastaviti svjedočiti na internetu o tome kako sam dobio moj kredit. Trebate hitno hit? Ljubazno i ​​brzo kontaktirati Ova velika tvrtka sada za vaš kredit putem e-pošte: [email protected] on je ljubazan srca.

  Reply this comment
 11. tammy
  #11 tammy 19 travanj, 2017, 13:02

  Kako sam dobio moj Željeni iznos kredita iz pouzdanog zajam tvrtki ([email protected])

  Pozdrav svima, Moje ime je Tammy, ja sam iz Alabama, Sjedinjene Američke Države, ja ovdje da svjedoče o tome kako sam dobio moj kredit od G. Kelvin Smith fondova {([email protected])} nakon što sam primjenjuje dva puta s raznim zajam lenders koji su tvrdili da zajmodavci upravo ovdje na forumu, mislio sam da je njihova kreditiranja bio stvaran i ja primijeniti, ali su mi nikada nije dao kredit do moga prijatelja upoznati me gospodin kelvin Smith fondova, koji su obećali da mi pomogne sa kreditom od moje želje i on je doista, kao što je obećao, bez bilo kakvog oblika odgode, imao sam sumnje, ali ja nikad ne iskoriste vjerovati. Nikad nisam mislio da još uvijek postoje pouzdani zajam lenders dok sam sreo gospodina Kelvina Smith, koji mi je stvarno pomogao sa mojim kredita i promijenio moj život na bolje. Znam da postoji još mnogo dobrih lenders vani, ali ja bih Savjetujemo vam da isprobate G. Kelvin Smith sredstva, njegov brigu i razumijevanje. ne znam ako ste u potrebi hitnog zajma također ili želite sredstva za svoje projekte, pa slobodno se obratite gospodinu Kelvin Smith financira njegov e-mail adresa je ([email protected])

  Reply this comment
 12. IRENE FERNANDEZ
  #12 IRENE FERNANDEZ 18 travanj, 2017, 01:20

  zdravo
  Irene Fernandez zajam tvrtka trenutno davanja iz kredita za sve vrste aktivnosti u ovoj 2017. Trebate hitno kredit jasno svoje dugove ili vam je potreban kapital kredit za poboljšanje vašeg poslovanja? Potreban vam je konsolidacija ili hipotekarni kredit? Mi smo ovdje da bi sve svoje financijske teškoće, mi posuditi sredstva za osobe kojima je potrebna financijska pomoć, a oni koji trebaju ulagati u tvrtkama, na niske kamatne stope od 2%. Naš kredit varira od 5000 eura na 50.000.000.00 eura i bilo koje druge valute po vlastitom izboru.

  Pošalji nam se na: ([email protected]) primjenjivati.

  Reply this comment
 13. MARIAN SAVIC
  #13 MARIAN SAVIC 17 travanj, 2017, 15:37

  Zdravo,
  moje ime je Marian Savić, bio sam žrtva prijevare u rukama lažnih lenders. Izgubio sam oko $ 45000,00 jer ja koji je potreban veliki kapital 200.000,00 $. Skoro sam umrla, nisam imala kamo otići. Moj posao je bio uništen iu procesu sam izgubio sina. Nisam mogla ponovno stati ovo događa. u siječnju 2017. godine, moj prijatelj me upoznao s dobrom majkom, gđa Ivana Luke, koji u konačnici mi je pomogao osigurati zajam u zajam tvrtki u kojoj radi .Good majka Ivana Luka, želim iskoristiti ovu priliku da vam zahvalim i Bog dalje da vas blagoslovi. Također želim iskoristiti ovu priliku da savjet kolege Hrvate da postoje mnoge varalice vani, pa ako vam je potreban kredit, a žele osigurati zajam brzo, samo registrirati putem gđa Ivana Luke i možete ju kontaktirati putem e-maila: (ivanaluka04 @ gmail.com). također možete me kontaktirati putem moj e-mail: ([email protected]). Ako imate bilo kakve sumnje.
  Hvala ti.

  Reply this comment
 14. HELEN WILSON
  #14 HELEN WILSON 14 travanj, 2017, 12:46

  Zdravo,
  Ja sam gospođa Helen Wilson, privatni zajam zajmodavac koji daje život vrijeme priliku kredita. Trebate li kredit hitno da plati svoje dugove ili vam je potreban kredit za poboljšanje vašeg poslovanja? Vi ste odbijen od strane banaka i drugih financijskih institucija? Trebate li konsolidacija zajam ili hipoteku? u potrazi za više jer smo ovdje da bi sve svoje financijske probleme stvar prošlosti. Mi posuditi sredstva pojedincima kojima je potrebna financijska pomoć, koja imaju loše kreditne ili je potrebna novca za platiti račune, ulagati na posao po stopi od 2%. Želim koristiti ovaj medij obavijestiti vas da smo pružiti pouzdanu i korisnicu pomoć i da će biti spremni ponuditi kredit. Dakle, obratite nam se danas putem e-maila na:
  ([email protected])

  Maksimalni iznos mi posuditi je 600,000,000.00 u nastavku
  Valuta: Sjedinjene Države dolara, eura i Velika britanska funta
  Hvala ti.

  Reply this comment
 15. Dior
  #15 Dior 13 travanj, 2017, 06:42

  Pozdrav draga, to je dobra vijest
  Jeste li ozbiljno u potrebi ili kredit koji se može brinuti za svoju financijsku
  potrebe, proširiti svoje poslovanje ili su vas trebam za kredit za isplatiti
  duga ili ulagati, to je sada tako lako dobiti taj kredit da uvijek
  poželio uz kamatnu stopu od 3% bez kolateralne
  Sve što trebate učiniti je da nam se obratite @
  [email protected]

  Reply this comment
 16. JIM BUFFER
  #16 JIM BUFFER 11 travanj, 2017, 12:17

  Podnijeti zahtjev za kredit brz i praktičan način da plati račune i nastavak financiranja vašeg projekta u najjeftiniji kamatnu stopu od 3% da nas kontaktirate danas putem: [email protected]. Kredit je potreban ponudu kredita naš minimum 1.000,00 izbor posuđivanje novca, ja sam certificirani registracije i zajmodavci čitljiv, možete nas kontaktirati i danas, ako ste zainteresirani. Da se taj kredit, kontaktirajte me za više informacija o procesu kredita kao i uvjetima kredita i iznos kredita će biti prenesena na vas. Trebam vašu hitan odgovor ako ste zainteresirani

  Reply this comment
 17. IVANA LUKA
  #17 IVANA LUKA 6 travanj, 2017, 17:19

  Da li je potrebna hitna kredit da plati svoje dugove ili vam je potreban kredit za poboljšanje vašeg poslovanja? Trebate li konsolidacija zajam ili hipoteku? Jeste li bili odbijen od strane banaka i drugih financijskih institucija? Ključna nema više, jer mi smo tu da bi sve svoje financijske probleme stvar prošlosti !! dajemo kredite poduzećima, privatnim osobama i pojedincima na niskim i pristupačnim kamatnu stopu od 2%. Možete nas kontaktirati putem e-maila putem: ([email protected])

  Primjena podataka

  1) Naziv ………………………
  2) Država …………………..
  3) Adresa ………………….
  4) Spol ……………………
  5) status ………….
  6) Zanimanje …………….
  7) Telefonski broj ………..
  8) pozicija u mjestu rada …..
  9) mjesečni prihod ………………..
  10) iznos kredita ………
  11) trajanje kredita …..
  12) Namjena kredita ………………
  13) Datum rođenja ……………………

  Hvala ti.

  Reply this comment
 18. G. James GARY
  #18 G. James GARY 6 travanj, 2017, 10:06

  Poštovani kandidati za kredite. Mi smo certificirani zajam zajmodavac koji nude kredit za ljude koji su u potrebi kredita. Dajemo kredite u svrhu poslovnog ulaganja, poreza, duga, računa, itd sa pristupačnim niske kamatne stope od 2%. Želite li pokrenuti posao i morate kapital? Vaša pomoć je napokon ovdje. Dat ćemo vam sve zasluge u iznosu od jeftinog i pristupačnog samo 2% godišnje, kontaktirajte nas danas putem [email protected]. Mi smo certificirani, pouzdan, pouzdan i učinkovit.
  HVALA.
  G. James GARY znakovi kredita.

  Reply this comment
 19. MR: TROJSTVO RUBY
  #19 MR: TROJSTVO RUBY 4 travanj, 2017, 10:53

  Poštovani kandidati za kredite. Mi smo certificirani zajam zajmodavac koji nude kredit za ljude koji su u potrebi kredita. Dajemo kredite u svrhu poslovnog ulaganja, poreza, duga, računa, itd sa pristupačnim niske kamatne stope od 2%. Želite li pokrenuti posao i morate kapital? Vaša pomoć je napokon ovdje. Dat ćemo vam sve zasluge u iznosu od jeftinog i pristupačnog samo 2% godišnje, kontaktirajte nas danas putem [email protected]. Mi smo certificirani, pouzdan, pouzdan i učinkovit.
  HVALA.
    MR: TROJSTVO RUBY.SIGNS ZAJAM

  Reply this comment
 20. Dr Kanke ben
  #20 Dr Kanke ben 3 travanj, 2017, 01:23

  Imagine asking your boss for an advance on your salary. This is how payday loans work, except for the fact that your boss may say ‘no’ but direct loan providers are always on your side. The lenders we work with, can offer amounts between $100 and $1,000 for short periods as two to four weeks or whenever you are paid. Fast direct cash loans are designed as a short-term financial tool for anyone who needs money in a hurry. Contact us via e-mail:[email protected]

  Reply this comment

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.